بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان ایلام  شهر ايوان برای
تعداد کل: 5,449

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اتو گالری حجت خدمات وسایل نقلیه_نمایشگاه ماشینحجت رستمی ایوان غرب میدان ولیعصر عج،بالاتر از باطری فروشی رشیدی، اتو گالری حجت 29
آموزش قران آموزش_آموزش قرآن  161
لوازم یدکی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودرونصاری 182
محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمجید محمودیامام ره شهیدرجایی-نبش خ فرهنگ 47344401
زمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیامیر زمانیچمران ندارد 0422
خسروی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیحسینعلی خسرویچمران ندارد 0408
حیدری خدمات ساختمان_مصالح ساختمانییوسف حیدریامام ره ندارد 0444
محمدی زلانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهدایت محمدی زلانیامام شهیدنادری 46711420
موسئی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحسن موسئیامام شهیددستغیب 83766473
همتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی همتیامام شهیدبهشتی 37111447
محمدی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلی محمدیامام شهیدمطهری 53641448
محمدی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیآلای محمدیشهید چمران ندارد 0433
مینازمانی رسته : خرده فروشی سیمان خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیمینا زمانیشهید چمران ندارد 0690
نظری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمدحسین نظریامام شهیدبهشتی 53933492
ناصری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسجاد ناصریامام - 7تیر 44474439
کیانی محصولات غذایی_میوه و تره بارعبداله کیانیامارم ه شهید باهنر 0444
عزیزی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعلیرضا عزیزیامام ره شهیدبهشتی 49858714
اکبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارفرهاد اکبریامام ره انتهای خ مالک اشتر 788781454
طلایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخیدان طلاییامام ره انتهای خ امیرکبیر 83978473
احسانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارنادر احسانیامام ره شهیدتندگویان 45167446
-->