بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان یزد  شهر نیر برای
تعداد کل: 339

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروشندگی تلفن همراه و لوازم جانبی و تعمیرات کامپیوتر و الکترونیک_موبایلمحمد حسن حسن حسین ابادی شهر نیر خیابان امام جنب اداره برق موبایل سیدالشهدا214
مجید زارع ارنانی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمجید زارع ارنانینیر631
عبدالرسول ده شیری راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانعبدالرسول ده شیرینیر647
حسن غلامی توران پشتی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانحسن غلامی توران پشتینیر617
ابوالقاسم زارع عبدالهی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانابوالقاسم زارع عبدالهینیر646
حمید هادیان راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانحمید هادیاننیر586
حمید رضا بلبل گاو افشادی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانحمید رضا بلبل گاو افشادینیر628
محمود دره زرشکی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمحمود دره زرشکینیر699
محمود کهدوئی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمحمود کهدوئینیر624
محمد رضا ملا معصومی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمحمد رضا ملا معصومینیر653
هادی زارع باغبیدی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانهادی زارع باغبیدینیر639
داود جلالی بندری راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانداود جلالی بندرینیر678
حامد زارعیان راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانحامد زارعیاننیر628
وحید میرزا طیبی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانوحید میرزا طیبینیر633
مسلم زارع زردینی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمسلم زارع زردینینیر615
مسلم شیبانی وزیری راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمسلم شیبانی وزیرینیر672
نبی اله زارع زاده رشکوئیه راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگاننبی اله زارع زاده رشکوئیهنیر623
علی کهدناروئی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانعلی کهدناروئینیر632
محمد رضا یزدی شایه راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمحمد رضا یزدی شایهنیر637
مجید ده شیری راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمجید ده شیرینیر674
-->