بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان یزد  شهر نیر برای
تعداد کل: 339

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فروشندگی تلفن همراه و لوازم جانبی و تعمیرات کامپیوتر و الکترونیک_موبایلمحمد حسن حسن حسین ابادی شهر نیر خیابان امام جنب اداره برق موبایل سیدالشهدا150
مجید زارع ارنانی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمجید زارع ارنانینیر569
عبدالرسول ده شیری راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانعبدالرسول ده شیرینیر583
حسن غلامی توران پشتی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانحسن غلامی توران پشتینیر549
ابوالقاسم زارع عبدالهی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانابوالقاسم زارع عبدالهینیر579
حمید هادیان راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانحمید هادیاننیر517
حمید رضا بلبل گاو افشادی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانحمید رضا بلبل گاو افشادینیر565
محمود دره زرشکی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمحمود دره زرشکینیر637
محمود کهدوئی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمحمود کهدوئینیر563
محمد رضا ملا معصومی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمحمد رضا ملا معصومینیر589
هادی زارع باغبیدی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانهادی زارع باغبیدینیر573
داود جلالی بندری راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانداود جلالی بندرینیر615
حامد زارعیان راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانحامد زارعیاننیر565
وحید میرزا طیبی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانوحید میرزا طیبینیر567
مسلم زارع زردینی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمسلم زارع زردینینیر550
مسلم شیبانی وزیری راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمسلم شیبانی وزیرینیر605
نبی اله زارع زاده رشکوئیه راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگاننبی اله زارع زاده رشکوئیهنیر558
علی کهدناروئی راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانعلی کهدناروئینیر569
محمد رضا یزدی شایه راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمحمد رضا یزدی شایهنیر570
مجید ده شیری راننده کامیون شهر نیر حمل و نقل_رانندگانمجید ده شیرینیر605
-->