بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر صوفیان برای
تعداد کل: 806

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
لیسانس مامایی مرجان عطائی صوفیانی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مرجان عطائی صوفیانی 430
لیسانس مامایی مهری علی محمدی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان مهری علی محمدی 397
لیسانس تغذیه بهناز احسانی ساربانقلی طب و پزشکان_پزشکان متخصص تغذیهبهناز احسانی ساربانقلی 428
دامپزشکي دکترميررضوي فرهاد ميررضوي دام و طیور_دامپزشکی فرهاد ميررضويصوفيان خ امام مقابل غذاخوري دادرس593
داروخانه دکتر غفاری طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر غفاریصوفیان-خیابان هفت تیر808
داروخانه دکتر عالی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر عالیصوفیان-اول خ آزادی پ 168795
مهدی کریمی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانمهدی کریمیصوفیان856
رامین تیموری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانرامین تیموریصوفیان874
اصغر آذرمکان راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگاناصغر آذرمکانصوفیان963
وحید تیموری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانوحید تیموریصوفیان878
ابراهیم جوهری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانابراهیم جوهریصوفیان901
عبداله ارونقی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانعبداله ارونقیصوفیان808
رضا شکری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانرضا شکریصوفیان874
حمید واضحی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانحمید واضحیصوفیان880
عبداله جوهری راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانعبداله جوهریصوفیان883
محرم سود ملی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانمحرم سود ملیصوفیان879
محمد عالم کندرودی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانمحمد عالم کندرودیصوفیان916
سعید جان نثار راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانسعید جان نثارصوفیان839
غلام رضا واسعی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانغلام رضا واسعیصوفیان813
داود عموئی راننده کامیون شهر صوفیان حمل و نقل_رانندگانداود عموئیصوفیان953
-->