بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان
تعداد کل: 279

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اسمعيل حسيني هفشجاني صنعت_کارخانه هااسمعيل حسينيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان459
كوروش اله بخشي هفشجاني صنعت_کارخانه هاكوروش اله بخشيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان523
معصومه ميريان صنعت_کارخانه هامعصومه ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان461
مريم ميريان صنعت_کارخانه هامريم ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان492
بهمن عباسي هفشجاني صنعت_کارخانه هابهمن عباسيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان476
حبيب عبدالهي واحسان حسين زاده سورشجاني صنعت_کارخانه هاعبدالهيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان314
آتش افروز هفشجان صنعت_کارخانه هامنصور بهمن پورشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان354
بيژن هادي پور هفشجاني صنعت_کارخانه هابيژن هادي پورشهركرد - شهرك صنعتي هفشجان295
شهد زاگرس جهانبين صنعت_کارخانه هامحمد رستميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان304
نوراله اسماعيلي هفشجاني صنعت_کارخانه هانوراله اسماعيليشهرستان شهركرد-شهرك صنعتي هفشجان307
امين وكيان فتاحي واناني صنعت_کارخانه هافتاحيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان291
دايابتن پارسيان صنعت_کارخانه هامنصورابراهيميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان262
غلامعلي متقي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان265
پارس مهرجهانبين صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان262
رايانه ميناك صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان278
حبيب اله وهمايون يوسفي وشهريارخسروي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان278
شيرمحمديوسفي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان252
عليرحم فتحي صنعت_کارخانه هاعليرحم فتحيشهركرد-شهرك صنعتي هفشجان252
عباسعلي ديدارهفشجاني وخدابخش فروزنده هفشجاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان250
رسول يوسفي هفشجاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان271
-->