بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان
تعداد کل: 279

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
اسمعيل حسيني هفشجاني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجاناسمعيل حسينيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان228
كوروش اله بخشي هفشجاني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانكوروش اله بخشيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان219
معصومه ميريان صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانمعصومه ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان216
مريم ميريان صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانمريم ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان217
بهمن عباسي هفشجاني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانبهمن عباسيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان203
حبيب عبدالهي واحسان حسين زاده سورشجاني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانعبدالهيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان51
آتش افروز هفشجان صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانمنصور بهمن پورشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان40
بيژن هادي پور هفشجاني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانبيژن هادي پورشهركرد - شهرك صنعتي هفشجان43
شهد زاگرس جهانبين صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانمحمد رستميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان39
نوراله اسماعيلي هفشجاني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجاننوراله اسماعيليشهرستان شهركرد-شهرك صنعتي هفشجان48
امين وكيان فتاحي واناني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانفتاحيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان48
دايابتن پارسيان صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانمنصورابراهيميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان4
غلامعلي متقي صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجان0شهرك صنعتي هفشجان3
پارس مهرجهانبين صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجان0شهرك صنعتي هفشجان3
رايانه ميناك صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجان0شهرك صنعتي هفشجان3
حبيب اله وهمايون يوسفي وشهريارخسروي صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجان0شهرك صنعتي هفشجان4
شيرمحمديوسفي صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجان0شهرك صنعتي هفشجان3
عليرحم فتحي صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجانعليرحم فتحيشهركرد-شهرك صنعتي هفشجان3
عباسعلي ديدارهفشجاني وخدابخش فروزنده هفشجاني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجان0شهرك صنعتي هفشجان4
رسول يوسفي هفشجاني صنعت_کارخانه هاچهارمحال وبختیاری_هفشجان0شهرك صنعتي هفشجان4