بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان
تعداد کل: 279

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اسمعيل حسيني هفشجاني صنعت_کارخانه هااسمعيل حسينيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان290
كوروش اله بخشي هفشجاني صنعت_کارخانه هاكوروش اله بخشيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان281
معصومه ميريان صنعت_کارخانه هامعصومه ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان283
مريم ميريان صنعت_کارخانه هامريم ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان284
بهمن عباسي هفشجاني صنعت_کارخانه هابهمن عباسيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان269
حبيب عبدالهي واحسان حسين زاده سورشجاني صنعت_کارخانه هاعبدالهيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان126
آتش افروز هفشجان صنعت_کارخانه هامنصور بهمن پورشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان97
بيژن هادي پور هفشجاني صنعت_کارخانه هابيژن هادي پورشهركرد - شهرك صنعتي هفشجان108
شهد زاگرس جهانبين صنعت_کارخانه هامحمد رستميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان98
نوراله اسماعيلي هفشجاني صنعت_کارخانه هانوراله اسماعيليشهرستان شهركرد-شهرك صنعتي هفشجان113
امين وكيان فتاحي واناني صنعت_کارخانه هافتاحيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان106
دايابتن پارسيان صنعت_کارخانه هامنصورابراهيميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان69
غلامعلي متقي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان60
پارس مهرجهانبين صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان68
رايانه ميناك صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان67
حبيب اله وهمايون يوسفي وشهريارخسروي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان68
شيرمحمديوسفي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان59
عليرحم فتحي صنعت_کارخانه هاعليرحم فتحيشهركرد-شهرك صنعتي هفشجان63
عباسعلي ديدارهفشجاني وخدابخش فروزنده هفشجاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان68
رسول يوسفي هفشجاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان66
-->