بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان
تعداد کل: 279

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
اسمعيل حسيني هفشجاني صنعت_کارخانه هااسمعيل حسينيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان251
كوروش اله بخشي هفشجاني صنعت_کارخانه هاكوروش اله بخشيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان247
معصومه ميريان صنعت_کارخانه هامعصومه ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان242
مريم ميريان صنعت_کارخانه هامريم ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان243
بهمن عباسي هفشجاني صنعت_کارخانه هابهمن عباسيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان233
حبيب عبدالهي واحسان حسين زاده سورشجاني صنعت_کارخانه هاعبدالهيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان80
آتش افروز هفشجان صنعت_کارخانه هامنصور بهمن پورشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان63
بيژن هادي پور هفشجاني صنعت_کارخانه هابيژن هادي پورشهركرد - شهرك صنعتي هفشجان70
شهد زاگرس جهانبين صنعت_کارخانه هامحمد رستميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان63
نوراله اسماعيلي هفشجاني صنعت_کارخانه هانوراله اسماعيليشهرستان شهركرد-شهرك صنعتي هفشجان75
امين وكيان فتاحي واناني صنعت_کارخانه هافتاحيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان70
دايابتن پارسيان صنعت_کارخانه هامنصورابراهيميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان30
غلامعلي متقي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان23
پارس مهرجهانبين صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان26
رايانه ميناك صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان28
حبيب اله وهمايون يوسفي وشهريارخسروي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان30
شيرمحمديوسفي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان25
عليرحم فتحي صنعت_کارخانه هاعليرحم فتحيشهركرد-شهرك صنعتي هفشجان28
عباسعلي ديدارهفشجاني وخدابخش فروزنده هفشجاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان32
رسول يوسفي هفشجاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان28