بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر هفشجان برای
تعداد کل: 280

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تولیدی پشتی پارسیان دکوراسیون و مبلمان_فرش و تابلو فرشآقای آهنگ شهرک صنعتی هفشجان186
اسمعيل حسيني هفشجاني صنعت_کارخانه هااسمعيل حسينيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان503
كوروش اله بخشي هفشجاني صنعت_کارخانه هاكوروش اله بخشيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان565
معصومه ميريان صنعت_کارخانه هامعصومه ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان503
مريم ميريان صنعت_کارخانه هامريم ميريانشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان541
بهمن عباسي هفشجاني صنعت_کارخانه هابهمن عباسيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان514
حبيب عبدالهي واحسان حسين زاده سورشجاني صنعت_کارخانه هاعبدالهيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان357
آتش افروز هفشجان صنعت_کارخانه هامنصور بهمن پورشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان413
بيژن هادي پور هفشجاني صنعت_کارخانه هابيژن هادي پورشهركرد - شهرك صنعتي هفشجان335
شهد زاگرس جهانبين صنعت_کارخانه هامحمد رستميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان356
نوراله اسماعيلي هفشجاني صنعت_کارخانه هانوراله اسماعيليشهرستان شهركرد-شهرك صنعتي هفشجان351
امين وكيان فتاحي واناني صنعت_کارخانه هافتاحيشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان331
دايابتن پارسيان صنعت_کارخانه هامنصورابراهيميشهركرد- شهرك صنعتي هفشجان302
غلامعلي متقي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان315
پارس مهرجهانبين صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان304
رايانه ميناك صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان316
حبيب اله وهمايون يوسفي وشهريارخسروي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان315
شيرمحمديوسفي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان302
عليرحم فتحي صنعت_کارخانه هاعليرحم فتحيشهركرد-شهرك صنعتي هفشجان293
عباسعلي ديدارهفشجاني وخدابخش فروزنده هفشجاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي هفشجان297
-->