بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مرکزی  شهر هندودر برای
هدایای تبلیغاتی  استان مرکزی  شهر هندودرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مرکزی  شهر هندودر
تعداد کل: 88

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تولید اتصالات هیدرولیک صنعت_تراشکاریشجاعی نسب بلوار شهدا جنب بانک ملی379
علی یعقوبی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانعلی یعقوبیهندودر349
جعفر عبدی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانجعفر عبدیهندودر361
حسن پیر هادی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسن پیر هادیهندودر350
رحیم عباسی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانرحیم عباسیهندودر366
فرهاد خانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانفرهاد خانیهندودر335
حسن کریمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسن کریمیهندودر326
علی حسینی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانعلی حسینیهندودر332
ولی اله قد بیگی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانولی اله قد بیگیهندودر322
بهروز قاسمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانبهروز قاسمیهندودر332
شعبان علی چراغی ملاباقری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانشعبان علی چراغی ملاباقریهندودر343
یزدان مظفری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانیزدان مظفریهندودر335
محمود کریمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمود کریمیهندودر336
مسلم احمدی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمسلم احمدیهندودر325
حسین شکری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسین شکریهندودر337
محمد ربیع امانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمد ربیع امانیهندودر315
صفر علی اکبرپور راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانصفر علی اکبرپورهندودر326
ولی اله زارعی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانولی اله زارعیهندودر336
محمداسمعیل عی قرلو راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمداسمعیل عی قرلوهندودر308
محمود پناهی تلخستانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمود پناهی تلخستانیهندودر335