بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مرکزی  شهر هندودر برای
تعداد کل: 88

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تولید اتصالات هیدرولیک صنعت_تراشکاریشجاعی نسب بلوار شهدا جنب بانک ملی1124
علی یعقوبی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانعلی یعقوبیهندودر683
جعفر عبدی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانجعفر عبدیهندودر716
حسن پیر هادی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسن پیر هادیهندودر694
رحیم عباسی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانرحیم عباسیهندودر670
فرهاد خانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانفرهاد خانیهندودر672
حسن کریمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسن کریمیهندودر689
علی حسینی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانعلی حسینیهندودر690
ولی اله قد بیگی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانولی اله قد بیگیهندودر659
بهروز قاسمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانبهروز قاسمیهندودر685
شعبان علی چراغی ملاباقری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانشعبان علی چراغی ملاباقریهندودر677
یزدان مظفری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانیزدان مظفریهندودر688
محمود کریمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمود کریمیهندودر683
مسلم احمدی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمسلم احمدیهندودر665
حسین شکری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسین شکریهندودر678
محمد ربیع امانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمد ربیع امانیهندودر661
صفر علی اکبرپور راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانصفر علی اکبرپورهندودر655
ولی اله زارعی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانولی اله زارعیهندودر649
محمداسمعیل عی قرلو راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمداسمعیل عی قرلوهندودر690
محمود پناهی تلخستانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمود پناهی تلخستانیهندودر698
-->