بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مرکزی  شهر هندودر برای
تعداد کل: 88

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تولید اتصالات هیدرولیک صنعت_تراشکاریشجاعی نسب بلوار شهدا جنب بانک ملی1081
علی یعقوبی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانعلی یعقوبیهندودر646
جعفر عبدی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانجعفر عبدیهندودر681
حسن پیر هادی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسن پیر هادیهندودر659
رحیم عباسی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانرحیم عباسیهندودر638
فرهاد خانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانفرهاد خانیهندودر635
حسن کریمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسن کریمیهندودر653
علی حسینی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانعلی حسینیهندودر656
ولی اله قد بیگی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانولی اله قد بیگیهندودر625
بهروز قاسمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانبهروز قاسمیهندودر644
شعبان علی چراغی ملاباقری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانشعبان علی چراغی ملاباقریهندودر642
یزدان مظفری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانیزدان مظفریهندودر650
محمود کریمی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمود کریمیهندودر648
مسلم احمدی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمسلم احمدیهندودر628
حسین شکری راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانحسین شکریهندودر642
محمد ربیع امانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمد ربیع امانیهندودر623
صفر علی اکبرپور راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانصفر علی اکبرپورهندودر619
ولی اله زارعی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانولی اله زارعیهندودر613
محمداسمعیل عی قرلو راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمداسمعیل عی قرلوهندودر652
محمود پناهی تلخستانی راننده کامیون شهر هندودر حمل و نقل_رانندگانمحمود پناهی تلخستانیهندودر656
-->