بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر طالش برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر طالشهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر طالش
تعداد کل: 1,223

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
تعمیرات موبایل کامپیوتر و الکترونیک_موبایلمجتبی رجبیتالش اسالم خلیف اباد خ امام موبایل شاپ 40
برنج فروشی محصولات غذایی_برنج و برنجکوبیصامت قاسمی تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا گیلان تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا گیلان تالش اسالم کارخانه برنجکوبی آریا 375
آموزشگاه قالی و گلیم چیره دستان هنر و صنایع دستی_قالیبافیحوریه فتحیگیلان - تالش - اسالم - سه راه سیاچال - خیابان رازی - کوچه رازی 5 551
لوازم یدکی اسدی خدمات وسایل نقلیه_لوازم یدکی خودروسهیل اسدی اسالم خلیف آباد روبه روی درب و پنجره سازی خاصی پور اسالم خلیف آباد روبه روی درب و پنجره سازی خاصی پور (تاپ وین(446
حسین مشتاقی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانحسین مشتاقیطالش442
مهدی رزم آرا راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمهدی رزم آراطالش435
بهنام شاه محمداصل راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانبهنام شاه محمداصلطالش426
امید حسین زاده راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانامید حسین زاده طالش429
قادر عزیزی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانقادر عزیزیطالش458
عارف ارسنگ راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانعارف ارسنگطالش438
ارسطو اسکندری راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانارسطو اسکندریطالش462
سلمان داور پناه خانقاه راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانسلمان داور پناه خانقاهطالش420
عیسی عباس پور راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانعیسی عباس پورطالش459
جلال جعفری راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانجلال جعفریطالش451
یونس شاه محمدی راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانیونس شاه محمدیطالش435
محمد روحی پور راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمحمد روحی پورطالش451
مير شهاب جعفرزاده خانقاه راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمير شهاب جعفرزاده خانقاهطالش450
نادر کرمی هره دشت راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگاننادر کرمی هره دشتطالش442
مرحمت آذر آئین راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانمرحمت آذر آئینطالش434
عباس جعفری راننده کامیون شهر طالش حمل و نقل_رانندگانعباس جعفریطالش475