بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر سیلوانه برای
تعداد کل: 72

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نان روغنی ژارآباد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردییوسف درویشانسیلوانا روستای ژارآباد 742
زیاد عربی انبی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانزیاد عربی انبیسیلوانه857
عبداله عبدالهی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانعبداله عبدالهیسیلوانه812
کامل زارعی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانکامل زارعیسیلوانه879
مجید سلیمانی راد راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانمجید سلیمانی رادسیلوانه829
حسین سلیمان زاده توئی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانحسین سلیمان زاده توئیسیلوانه772
احمد حسینی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگاناحمد حسینیسیلوانه815
کرم مهر دوست راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانکرم مهر دوستسیلوانه879
وسیم محمدی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانوسیم محمدیسیلوانه813
نصرت رشید خرم آبادی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگاننصرت رشید خرم آبادیسیلوانه779
فاروق جنگ جو راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانفاروق جنگ جوسیلوانه829
عبدالرحیم خانی نرگی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانعبدالرحیم خانی نرگیسیلوانه827
خسرو بهادری اصلانیک راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانخسرو بهادری اصلانیکسیلوانه824
محمود طاهری راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانمحمود طاهریسیلوانه822
حسن حاجی فلکان راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانحسن حاجی فلکانسیلوانه795
آرمند عثمانی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانآرمند عثمانیسیلوانه836
مسلح خانوزاده بدکار راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانمسلح خانوزاده بدکارسیلوانه790
سیامک عباس نژاد راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانسیامک عباس نژادسیلوانه837
سامی جهانگیری بالولان راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانسامی جهانگیری بالولانسیلوانه796
نورالدین غفور ایولی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگاننورالدین غفور ایولیسیلوانه859
-->