بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر سیلوانه برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر سیلوانههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر سیلوانه
تعداد کل: 72

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نان روغنی ژارآباد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردییوسف درویشانسیلوانا روستای ژارآباد 629
زیاد عربی انبی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانزیاد عربی انبیسیلوانه726
عبداله عبدالهی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانعبداله عبدالهیسیلوانه697
کامل زارعی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانکامل زارعیسیلوانه711
مجید سلیمانی راد راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانمجید سلیمانی رادسیلوانه722
حسین سلیمان زاده توئی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانحسین سلیمان زاده توئیسیلوانه649
احمد حسینی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگاناحمد حسینیسیلوانه698
کرم مهر دوست راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانکرم مهر دوستسیلوانه710
وسیم محمدی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانوسیم محمدیسیلوانه670
نصرت رشید خرم آبادی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگاننصرت رشید خرم آبادیسیلوانه685
فاروق جنگ جو راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانفاروق جنگ جوسیلوانه708
عبدالرحیم خانی نرگی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانعبدالرحیم خانی نرگیسیلوانه668
خسرو بهادری اصلانیک راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانخسرو بهادری اصلانیکسیلوانه695
محمود طاهری راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانمحمود طاهریسیلوانه685
حسن حاجی فلکان راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانحسن حاجی فلکانسیلوانه674
آرمند عثمانی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانآرمند عثمانیسیلوانه687
مسلح خانوزاده بدکار راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانمسلح خانوزاده بدکارسیلوانه675
سیامک عباس نژاد راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانسیامک عباس نژادسیلوانه709
سامی جهانگیری بالولان راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگانسامی جهانگیری بالولانسیلوانه680
نورالدین غفور ایولی راننده کامیون شهر سیلوانه حمل و نقل_رانندگاننورالدین غفور ایولیسیلوانه720
-->