بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان اصفهان  شهر زواره برای
هدایای تبلیغاتی  استان اصفهان  شهر زوارههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان اصفهان  شهر زواره
تعداد کل: 19

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
لیسانس مامایی اعظم خدامی طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان اصفهان_زوارهاعظم خدامی 235
لیسانس گفتاردرمانی فاطمه ابراهیمی زواره طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیاصفهان_زوارهفاطمه ابراهیمی زواره 237
لیسانس فیزیوتراپی عفت رمضانی معین آبادی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیاصفهان_زوارهعفت رمضانی معین آبادی 254
دکترا دندان پزشکی عمومی محبوبه السادات تولائی زواره طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكاناصفهان_زوارهمحبوبه السادات تولائی زواره 240
دکترا دندان پزشکی عمومی فائزه جمالی زواره طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكاناصفهان_زوارهفائزه جمالی زواره 223
دکترا پزشکی عمومی مهدی حقیرزواره طب و پزشکان_پزشكان عمومیاصفهان_زوارهمهدی حقیرزواره 248
دکترا پزشکی عمومی رضا هادی طب و پزشکان_پزشكان عمومیاصفهان_زوارهرضا هادی 250
دکترا پزشکی عمومی مهناز رفیع زاده طبائی زواره طب و پزشکان_پزشكان عمومیاصفهان_زوارهمهناز رفیع زاده طبائی زواره 222
دکترا پزشکی عمومی احمدعلی شفیعی زاده طب و پزشکان_پزشكان عمومیاصفهان_زوارهاحمدعلی شفیعی زاده  240
متخصص بیماریهای قلب و عروق مرتضی خداپرست زواره طب و پزشکان_پزشکان متخصص قلب و عروقاصفهان_زوارهمرتضی خداپرست زواره 229
لیسانس مامایی غزاله ترکیان طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان اصفهان_زوارهغزاله ترکیان 241
لیسانس فیزیوتراپی زهره ابراهیمی طب و پزشکان_پزشکان متخصص فیزیوتراپی و توانبخشیاصفهان_زوارهزهره ابراهیمی 215
لیسانس بینایی سنجی زهرا ذبیحی جلالی زواره طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكاناصفهان_زوارهزهرا ذبیحی جلالی زواره  246
لیسانس گفتاردرمانی فاطمه نوریان زواره طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیاصفهان_زوارهفاطمه نوریان زواره 250
لیسانس گفتاردرمانی فرشته نجارحسینی طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیاصفهان_زوارهفرشته نجارحسینی 222
لیسانس گفتاردرمانی وجیه بهشتی زواره طب و پزشکان_پزشکان متخصص گفتار درمانیاصفهان_زوارهوجیه بهشتی زواره 238
دکترا دندان پزشکی عمومی مژگان رفیع زاده طبائی زواره طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكاناصفهان_زوارهمژگان رفیع زاده طبائی زواره  215
دکترا داروسازی حمیدرضا سمائی طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیاصفهان_زوارهحمیدرضا سمائی 291
دکترا پزشکی عمومی فاطمه عظیمیان زواره طب و پزشکان_پزشكان عمومیاصفهان_زوارهفاطمه عظیمیان زواره 252