بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خوزستان  شهر کارون برای
هدایای تبلیغاتی  استان خوزستان  شهر کارونهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خوزستان  شهر کارون
تعداد کل: 645

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سوپرمارکت جمیله حزباوی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونجمیله حزباویکوت عبدالله - کوی شهیدچمران - خیابان قائم - خیابان 8 - طبقه همکف50
کیوسک مزرعه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونناهید مزرعهکوت عبدالله - کوی شهیدچمران - خیابان ارفع - خیابان شهید محمدعلی نورانی - طبقه همکف51
سوپرمارکت شعاعی مفرد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونکاظمیه شعاعی مفردکوت عبدالله - کوت عبدالله - خیابان شهیدعبدالکریم مجدم - خیابان مقاومت - پلاک 4 - طبقه همکف56
کیوسک صالحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونهادی صالحیکوت عبدالله - هادی آباد - جاده اهواز - آبادان - میدان خزامی - طبقه همکف50
سوپرمارکت جعادله زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونسیدکاظم جعادله زادهکوت عبدالله - هادی آباد - خیابان (( بی نام )) - خیابان سمیع 8 - طبقه همکف53
سوپرمارکت هلیچی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونحبیب هلیچیاهواز - شکاره دو - خیابان هلیچی - خیابان شاکر 13 - طبقه همکف54
سوپرمارکت محمود مجدم سلطانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونمحمود مجدم سلطانیکوت عبدالله - هادی آباد - خیابان هادی آباد 4 - خیابان سمیع 10 - طبقه همکف52
دخانیات هاشم عمور دخانیات_فروشندگان دخانیاتخوزستان_کارونهاشم عمورکوت عبدالله - کوی شهیدمحسن(گاومیش آباد) - خیابان سیدجعفرجابری - خیابان بسیج 4 - طبقه همکف50
سوپرمارکت رزیج حزباوی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونرزیج حزباویکوت عبدالله - کوی شهیدچمران - خیابان ( فشار قوی ) - خیابان شریعتی 6 - طبقه همکف53
بستنی موسوی محصولات غذایی_آب میوه فروشی و بستنیخوزستان_کارونسیدیوسف موسویاهواز - شکاره یک - خیابان شکاره یک - خیابان اصلی شکاره - طبقه همکف53
عطاری امیری طب و پزشکان_عطاری و داروهای گیاهیخوزستان_کارونامید دورقیکوت عبدالله - شریعتی 2 - کوچه (( بی نام )) - خیابان شریعتی 5 - طبقه اول53
سوپرمارکت حزباوی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونحکیمه حزباویکوت عبدالله - کوی شهیدمحسن(گاومیش آباد) - خیابان کریم کاشف پور - خیابان یازدهم - طبقه همکف53
سوپرمارکت حمدان زرگانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونحمدان زرگانیامام حسین - روستای قلعه چنعان - ندارد - خیابان ((فرعی1)) - خیابان انصار3 - طبقه همکف54
سوپرمارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونزینب هلیچیهءقلعه چنعان - روستای قلعه چنعان - قلعه چنعان - خیابان یک شرقی - خیابان (( فرعی اول )) - طبقه همکف54
سوپرمارکت غنیه ناصری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونغنیه ناصریموران - روستای موران - ندارد - کوچه ((بیست ودوم)) - خیابان ((موران)) - طبقه همکف53
سوپرمارکت مقدم اصل محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونلفطه مقدم اصلاهواز - کانتکس - خیابان فرعی 13 - خیابان شهیدجعفری - طبقه همکف55
سوپرمارکت رضا صالحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونرضا صالحیکوت عبدالله - کوی شهیدچمران - خیابان قائم - خیابان شهیدعبدالرحمان عباسی زاده [2] - طبقه همکف51
سوپرمارکت الهایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونمعصومه الهائیاهواز - شکاره یک - خیابان ((فرعی )) - خیابان شکاره یک - طبقه همکف55
سو پر مارکت منصوری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کاروناسماء منصوری یکتاکوت عبدالله - استیشن - خیابان شهیدسعیدخواجه - جاده اهواز - آبادان - طبقه همکف51
سوپرمارکت سمیری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخوزستان_کارونعبدالکریم سمیریکوت عبدالله - جنگیه - خیابان ((دوم)) - کوچه ((فرعی جنگیه)) - طبقه همکف55