بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان خوزستان  شهر کارون برای
تعداد کل: 645

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سوپرمارکت جمیله حزباوی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارجمیله حزباویکوت عبدالله - کوی شهیدچمران - خیابان قائم - خیابان 8 - طبقه همکف467
کیوسک مزرعه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارناهید مزرعهکوت عبدالله - کوی شهیدچمران - خیابان ارفع - خیابان شهید محمدعلی نورانی - طبقه همکف433
سوپرمارکت شعاعی مفرد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارکاظمیه شعاعی مفردکوت عبدالله - کوت عبدالله - خیابان شهیدعبدالکریم مجدم - خیابان مقاومت - پلاک 4 - طبقه همکف436
کیوسک صالحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهادی صالحیکوت عبدالله - هادی آباد - جاده اهواز - آبادان - میدان خزامی - طبقه همکف446
سوپرمارکت جعادله زاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارسیدکاظم جعادله زادهکوت عبدالله - هادی آباد - خیابان (( بی نام )) - خیابان سمیع 8 - طبقه همکف492
سوپرمارکت هلیچی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحبیب هلیچیاهواز - شکاره دو - خیابان هلیچی - خیابان شاکر 13 - طبقه همکف415
سوپرمارکت محمود مجدم سلطانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمحمود مجدم سلطانیکوت عبدالله - هادی آباد - خیابان هادی آباد 4 - خیابان سمیع 10 - طبقه همکف488
دخانیات هاشم عمور دخانیات_فروشندگان دخانیاتهاشم عمورکوت عبدالله - کوی شهیدمحسن(گاومیش آباد) - خیابان سیدجعفرجابری - خیابان بسیج 4 - طبقه همکف414
سوپرمارکت رزیج حزباوی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررزیج حزباویکوت عبدالله - کوی شهیدچمران - خیابان ( فشار قوی ) - خیابان شریعتی 6 - طبقه همکف416
بستنی موسوی محصولات غذایی_آب میوه فروشی و بستنیسیدیوسف موسویاهواز - شکاره یک - خیابان شکاره یک - خیابان اصلی شکاره - طبقه همکف480
عطاری امیری طب و پزشکان_عطاری و داروهای گیاهیامید دورقیکوت عبدالله - شریعتی 2 - کوچه (( بی نام )) - خیابان شریعتی 5 - طبقه اول479
سوپرمارکت حزباوی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحکیمه حزباویکوت عبدالله - کوی شهیدمحسن(گاومیش آباد) - خیابان کریم کاشف پور - خیابان یازدهم - طبقه همکف449
سوپرمارکت حمدان زرگانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارحمدان زرگانیامام حسین - روستای قلعه چنعان - ندارد - خیابان ((فرعی1)) - خیابان انصار3 - طبقه همکف451
سوپرمارکت محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارزینب هلیچیهءقلعه چنعان - روستای قلعه چنعان - قلعه چنعان - خیابان یک شرقی - خیابان (( فرعی اول )) - طبقه همکف415
سوپرمارکت غنیه ناصری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارغنیه ناصریموران - روستای موران - ندارد - کوچه ((بیست ودوم)) - خیابان ((موران)) - طبقه همکف411
سوپرمارکت مقدم اصل محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارلفطه مقدم اصلاهواز - کانتکس - خیابان فرعی 13 - خیابان شهیدجعفری - طبقه همکف442
سوپرمارکت رضا صالحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباررضا صالحیکوت عبدالله - کوی شهیدچمران - خیابان قائم - خیابان شهیدعبدالرحمان عباسی زاده [2] - طبقه همکف473
سوپرمارکت الهایی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارمعصومه الهائیاهواز - شکاره یک - خیابان ((فرعی )) - خیابان شکاره یک - طبقه همکف491
سو پر مارکت منصوری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خوارباراسماء منصوری یکتاکوت عبدالله - استیشن - خیابان شهیدسعیدخواجه - جاده اهواز - آبادان - طبقه همکف377
سوپرمارکت سمیری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارعبدالکریم سمیریکوت عبدالله - جنگیه - خیابان ((دوم)) - کوچه ((فرعی جنگیه)) - طبقه همکف429
-->