بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر سنگر برای
تعداد کل: 491

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دکترا پزشکی عمومی مجید غلامزاده رودبرده طب و پزشکان_پزشكان عمومیمجید غلامزاده رودبرده 330
داروخانه رازی سنگر طب و پزشکان_داروخانهداروخانه رازی سنگرسنگرخیابان امام576
داروخانه دکتر واحدی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر واحدیسنگر-خیابان امام خمینی765
داروخانه دکتر ثمری طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر ثمریسنگر -خ شریعتی- جنب مطب دکتر شاه فخری551
امین حقیقی گله پردسری راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانامین حقیقی گله پردسریسنگر669
عباس غلام نژاد راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانعباس غلام نژادسنگر680
غلامرضا شعاعی شهرستانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانغلامرضا شعاعی شهرستانیسنگر651
حسن پناهی رودبرده راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانحسن پناهی رودبرده سنگر634
کامبیز نوروزی کچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانکامبیز نوروزی کچائیسنگر627
علی شاه ماری سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانعلی شاه ماری سراوانیسنگر689
سبحان پیرزاهدکچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانسبحان پیرزاهدکچائیسنگر625
حمیدرضا افرازه سیدانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانحمیدرضا افرازه سیدانیسنگر660
بهزاد جعفری کلسرکی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانبهزاد جعفری کلسرکیسنگر678
رضا شادشهرستانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرضا شادشهرستانیسنگر674
رضا دوستدار پیشکناری راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرضا دوستدار پیشکناریسنگر670
محسن شفائی کچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمحسن شفائی کچائیسنگر673
محمود آذرمنش سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمحمود آذرمنش سراوانیسنگر654
مازیار علیزاده سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمازیار علیزاده سراوانیسنگر656
مظاهر رهروسراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمظاهر رهروسراوانیسنگر695
رامین زیارتی سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرامین زیارتی سراوانیسنگر680
-->