بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر سنگر برای
تعداد کل: 491

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دکترا پزشکی عمومی مجید غلامزاده رودبرده طب و پزشکان_پزشكان عمومیمجید غلامزاده رودبرده 282
داروخانه رازی سنگر طب و پزشکان_داروخانهداروخانه رازی سنگرسنگرخیابان امام511
داروخانه دکتر واحدی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر واحدیسنگر-خیابان امام خمینی645
داروخانه دکتر ثمری طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر ثمریسنگر -خ شریعتی- جنب مطب دکتر شاه فخری492
امین حقیقی گله پردسری راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانامین حقیقی گله پردسریسنگر606
عباس غلام نژاد راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانعباس غلام نژادسنگر616
غلامرضا شعاعی شهرستانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانغلامرضا شعاعی شهرستانیسنگر606
حسن پناهی رودبرده راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانحسن پناهی رودبرده سنگر585
کامبیز نوروزی کچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانکامبیز نوروزی کچائیسنگر572
علی شاه ماری سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانعلی شاه ماری سراوانیسنگر631
سبحان پیرزاهدکچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانسبحان پیرزاهدکچائیسنگر566
حمیدرضا افرازه سیدانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانحمیدرضا افرازه سیدانیسنگر605
بهزاد جعفری کلسرکی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانبهزاد جعفری کلسرکیسنگر605
رضا شادشهرستانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرضا شادشهرستانیسنگر610
رضا دوستدار پیشکناری راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرضا دوستدار پیشکناریسنگر615
محسن شفائی کچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمحسن شفائی کچائیسنگر611
محمود آذرمنش سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمحمود آذرمنش سراوانیسنگر599
مازیار علیزاده سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمازیار علیزاده سراوانیسنگر582
مظاهر رهروسراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمظاهر رهروسراوانیسنگر648
رامین زیارتی سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرامین زیارتی سراوانیسنگر613
-->