بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر سنگر برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر سنگرهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر سنگر
تعداد کل: 491

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دکترا پزشکی عمومی مجید غلامزاده رودبرده طب و پزشکان_پزشكان عمومیمجید غلامزاده رودبرده 69
داروخانه رازی سنگر طب و پزشکان_داروخانهداروخانه رازی سنگرسنگرخیابان امام300
داروخانه دکتر واحدی طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر واحدیسنگر-خیابان امام خمینی327
داروخانه دکتر ثمری طب و پزشکان_داروخانهداروخانه دکتر ثمریسنگر -خ شریعتی- جنب مطب دکتر شاه فخری299
امین حقیقی گله پردسری راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانامین حقیقی گله پردسریسنگر398
عباس غلام نژاد راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانعباس غلام نژادسنگر415
غلامرضا شعاعی شهرستانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانغلامرضا شعاعی شهرستانیسنگر397
حسن پناهی رودبرده راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانحسن پناهی رودبرده سنگر382
کامبیز نوروزی کچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانکامبیز نوروزی کچائیسنگر389
علی شاه ماری سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانعلی شاه ماری سراوانیسنگر415
سبحان پیرزاهدکچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانسبحان پیرزاهدکچائیسنگر398
حمیدرضا افرازه سیدانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانحمیدرضا افرازه سیدانیسنگر401
بهزاد جعفری کلسرکی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانبهزاد جعفری کلسرکیسنگر406
رضا شادشهرستانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرضا شادشهرستانیسنگر394
رضا دوستدار پیشکناری راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرضا دوستدار پیشکناریسنگر416
محسن شفائی کچائی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمحسن شفائی کچائیسنگر389
محمود آذرمنش سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمحمود آذرمنش سراوانیسنگر409
مازیار علیزاده سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمازیار علیزاده سراوانیسنگر414
مظاهر رهروسراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانمظاهر رهروسراوانیسنگر423
رامین زیارتی سراوانی راننده کامیون شهر سنگر حمل و نقل_رانندگانرامین زیارتی سراوانیسنگر409
-->