بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان برای
تعداد کل: 179

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
زراعت محصولات غذایی_میوه و تره بارزارع خیابان ولی عصر جنوبی148
پایپینگ کار صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمی  724
رضا باقري صنعت_کارخانه هارضا باقريفارسان - شهرك صنعتي جونقان540
منصور محمدي صنعت_کارخانه هامنصور محمديفارسان - شهرك صنعتي جونقان563
وحيد عبدالهي صنعت_کارخانه هاوحيد عبدالهيفارسان - شهرك صنعتي جونقان548
ابراهيم سليماني فارساني وسيديوسف مرتضوي صنعت_کارخانه هاسليمانيفارسان - شهرك صنعتي جونقان497
محمد حسن حري صنعت_کارخانه هامحمد حسن حريشهرستان فارسان_شهرك صنعتي جونقان590
فيروز مهر فارسان صنعت_کارخانه هاموسي القاصيفارسان - شهرك صنعتي جونقان699
خدامرادحضوري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان522
سامان شيمي بختياري صنعت_کارخانه هاضيائيفارسان - شهرك صنعتي جونقان489
علي رحيمي ومنوچهراكبري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان508
سيامك اميريان صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان558
داودشاداب و زينت قلع كاريزد صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان501
بهنام فروزنده جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان525
عباس بختياري جونقاني صنعت_کارخانه هاعباس بختياري جونقانيشهرك صنعتي جونقان520
مصطفي اقبالي بابادي وعلي هاشمي ومحمدرضارضايي بابادي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان537
آذين پلاستيك جونقان صنعت_کارخانه هاسعيد افشاريشهرك صنعتي جونقان558
ناصركياني منش صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان526
عباس محمودي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان571
محمودقاسمي جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان384
-->