بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان
تعداد کل: 178

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پایپینگ کار صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمی  472
رضا باقري صنعت_کارخانه هارضا باقريفارسان - شهرك صنعتي جونقان293
منصور محمدي صنعت_کارخانه هامنصور محمديفارسان - شهرك صنعتي جونقان297
وحيد عبدالهي صنعت_کارخانه هاوحيد عبدالهيفارسان - شهرك صنعتي جونقان320
ابراهيم سليماني فارساني وسيديوسف مرتضوي صنعت_کارخانه هاسليمانيفارسان - شهرك صنعتي جونقان294
محمد حسن حري صنعت_کارخانه هامحمد حسن حريشهرستان فارسان_شهرك صنعتي جونقان306
فيروز مهر فارسان صنعت_کارخانه هاموسي القاصيفارسان - شهرك صنعتي جونقان318
خدامرادحضوري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان310
سامان شيمي بختياري صنعت_کارخانه هاضيائيفارسان - شهرك صنعتي جونقان277
علي رحيمي ومنوچهراكبري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان293
سيامك اميريان صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان289
داودشاداب و زينت قلع كاريزد صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان284
بهنام فروزنده جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان297
عباس بختياري جونقاني صنعت_کارخانه هاعباس بختياري جونقانيشهرك صنعتي جونقان297
مصطفي اقبالي بابادي وعلي هاشمي ومحمدرضارضايي بابادي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان300
آذين پلاستيك جونقان صنعت_کارخانه هاسعيد افشاريشهرك صنعتي جونقان289
ناصركياني منش صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان280
عباس محمودي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان326
محمودقاسمي جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان158
سيدنظام الدين موسوي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان68
-->