بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان
تعداد کل: 178

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پایپینگ کار صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمی  414
رضا باقري صنعت_کارخانه هارضا باقريفارسان - شهرك صنعتي جونقان250
منصور محمدي صنعت_کارخانه هامنصور محمديفارسان - شهرك صنعتي جونقان249
وحيد عبدالهي صنعت_کارخانه هاوحيد عبدالهيفارسان - شهرك صنعتي جونقان278
ابراهيم سليماني فارساني وسيديوسف مرتضوي صنعت_کارخانه هاسليمانيفارسان - شهرك صنعتي جونقان250
محمد حسن حري صنعت_کارخانه هامحمد حسن حريشهرستان فارسان_شهرك صنعتي جونقان261
فيروز مهر فارسان صنعت_کارخانه هاموسي القاصيفارسان - شهرك صنعتي جونقان276
خدامرادحضوري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان269
سامان شيمي بختياري صنعت_کارخانه هاضيائيفارسان - شهرك صنعتي جونقان239
علي رحيمي ومنوچهراكبري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان257
سيامك اميريان صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان249
داودشاداب و زينت قلع كاريزد صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان245
بهنام فروزنده جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان262
عباس بختياري جونقاني صنعت_کارخانه هاعباس بختياري جونقانيشهرك صنعتي جونقان261
مصطفي اقبالي بابادي وعلي هاشمي ومحمدرضارضايي بابادي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان266
آذين پلاستيك جونقان صنعت_کارخانه هاسعيد افشاريشهرك صنعتي جونقان251
ناصركياني منش صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان237
عباس محمودي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان286
محمودقاسمي جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان118
سيدنظام الدين موسوي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان31