بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر جونقان برای
تعداد کل: 179

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
زراعت محصولات غذایی_میوه و تره بارزارع خیابان ولی عصر جنوبی228
پایپینگ کار صنعت_نفت ، گاز ، پتروشیمی  805
رضا باقري صنعت_کارخانه هارضا باقريفارسان - شهرك صنعتي جونقان606
منصور محمدي صنعت_کارخانه هامنصور محمديفارسان - شهرك صنعتي جونقان635
وحيد عبدالهي صنعت_کارخانه هاوحيد عبدالهيفارسان - شهرك صنعتي جونقان626
ابراهيم سليماني فارساني وسيديوسف مرتضوي صنعت_کارخانه هاسليمانيفارسان - شهرك صنعتي جونقان570
محمد حسن حري صنعت_کارخانه هامحمد حسن حريشهرستان فارسان_شهرك صنعتي جونقان667
فيروز مهر فارسان صنعت_کارخانه هاموسي القاصيفارسان - شهرك صنعتي جونقان772
خدامرادحضوري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان595
سامان شيمي بختياري صنعت_کارخانه هاضيائيفارسان - شهرك صنعتي جونقان557
علي رحيمي ومنوچهراكبري صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان576
سيامك اميريان صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان631
داودشاداب و زينت قلع كاريزد صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان575
بهنام فروزنده جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان592
عباس بختياري جونقاني صنعت_کارخانه هاعباس بختياري جونقانيشهرك صنعتي جونقان595
مصطفي اقبالي بابادي وعلي هاشمي ومحمدرضارضايي بابادي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان605
آذين پلاستيك جونقان صنعت_کارخانه هاسعيد افشاريشهرك صنعتي جونقان643
ناصركياني منش صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان587
عباس محمودي صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان644
محمودقاسمي جونقاني صنعت_کارخانه ها0شهرك صنعتي جونقان453
-->