بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر بندپی برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر بندپیهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر بندپی
تعداد کل: 206

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
یدکی باوند خدمات وسایل نقلیه_تنظیم موتورحسین باوند خیابان امام . ابتدای کمربندی 54
علی عزیز زاده راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانعلی عزیز زادهبندپی387
قاسم خدا بخش پور باریکی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانقاسم خدا بخش پور باریکیبندپی362
حسن علی رمضان تبار یزرودی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسن علی رمضان تبار یزرودیبندپی382
عباس حسین زاده بائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانعباس حسین زاده بائیبندپی371
حمید رضا گتابی احمدچالی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحمید رضا گتابی احمدچالیبندپی367
سید محمد حسینی نسب آقاملکی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید محمد حسینی نسب آقاملکیبندپی416
بختیار سقائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانبختیار سقائیبندپی395
مهدی علی پور بائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی علی پور بائیبندپی382
سید قاسم حسینی فر راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید قاسم حسینی فربندپی383
مهدی کلانتری درون کلا راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی کلانتری درون کلابندپی372
حسین امانی صلحدار راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسین امانی صلحداربندپی377
محمد محسن زاده طوری راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمحمد محسن زاده طوریبندپی371
حسن باباجان پور راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسن باباجان پوربندپی392
ابراهیم شاه مردانی فیروزجائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانابراهیم شاه مردانی فیروزجائیبندپی406
مهدی مومن زاده کلائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی مومن زاده کلائیبندپی379
روح اله هرایتی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانروح اله هرایتیبندپی387
محمد رمضان تبار کامی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمحمد رمضان تبار کامیبندپی364
روح اله ابوالقاسم پور کیا راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانروح اله ابوالقاسم پور کیابندپی397
سید مصطفی حیدر پور راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید مصطفی حیدر پوربندپی407
-->