بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر بندپی برای
تعداد کل: 206

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
یدکی باوند خدمات وسایل نقلیه_تنظیم موتورحسین باوند خیابان امام . ابتدای کمربندی 507
علی عزیز زاده راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانعلی عزیز زادهبندپی698
قاسم خدا بخش پور باریکی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانقاسم خدا بخش پور باریکیبندپی666
حسن علی رمضان تبار یزرودی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسن علی رمضان تبار یزرودیبندپی696
عباس حسین زاده بائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانعباس حسین زاده بائیبندپی682
حمید رضا گتابی احمدچالی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحمید رضا گتابی احمدچالیبندپی622
سید محمد حسینی نسب آقاملکی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید محمد حسینی نسب آقاملکیبندپی701
بختیار سقائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانبختیار سقائیبندپی763
مهدی علی پور بائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی علی پور بائیبندپی637
سید قاسم حسینی فر راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید قاسم حسینی فربندپی806
مهدی کلانتری درون کلا راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی کلانتری درون کلابندپی622
حسین امانی صلحدار راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسین امانی صلحداربندپی680
محمد محسن زاده طوری راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمحمد محسن زاده طوریبندپی644
حسن باباجان پور راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسن باباجان پوربندپی675
ابراهیم شاه مردانی فیروزجائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانابراهیم شاه مردانی فیروزجائیبندپی709
مهدی مومن زاده کلائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی مومن زاده کلائیبندپی637
روح اله هرایتی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانروح اله هرایتیبندپی653
محمد رمضان تبار کامی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمحمد رمضان تبار کامیبندپی706
روح اله ابوالقاسم پور کیا راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانروح اله ابوالقاسم پور کیابندپی669
سید مصطفی حیدر پور راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید مصطفی حیدر پوربندپی679
-->