بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان مازندران  شهر بندپی برای
تعداد کل: 206

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
یدکی باوند خدمات وسایل نقلیه_تنظیم موتورحسین باوند خیابان امام . ابتدای کمربندی 396
علی عزیز زاده راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانعلی عزیز زادهبندپی622
قاسم خدا بخش پور باریکی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانقاسم خدا بخش پور باریکیبندپی590
حسن علی رمضان تبار یزرودی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسن علی رمضان تبار یزرودیبندپی613
عباس حسین زاده بائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانعباس حسین زاده بائیبندپی601
حمید رضا گتابی احمدچالی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحمید رضا گتابی احمدچالیبندپی554
سید محمد حسینی نسب آقاملکی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید محمد حسینی نسب آقاملکیبندپی636
بختیار سقائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانبختیار سقائیبندپی676
مهدی علی پور بائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی علی پور بائیبندپی563
سید قاسم حسینی فر راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید قاسم حسینی فربندپی674
مهدی کلانتری درون کلا راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی کلانتری درون کلابندپی552
حسین امانی صلحدار راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسین امانی صلحداربندپی603
محمد محسن زاده طوری راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمحمد محسن زاده طوریبندپی568
حسن باباجان پور راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانحسن باباجان پوربندپی601
ابراهیم شاه مردانی فیروزجائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانابراهیم شاه مردانی فیروزجائیبندپی633
مهدی مومن زاده کلائی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمهدی مومن زاده کلائیبندپی567
روح اله هرایتی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانروح اله هرایتیبندپی576
محمد رمضان تبار کامی راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانمحمد رمضان تبار کامیبندپی616
روح اله ابوالقاسم پور کیا راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانروح اله ابوالقاسم پور کیابندپی599
سید مصطفی حیدر پور راننده کامیون شهر بندپی حمل و نقل_رانندگانسید مصطفی حیدر پوربندپی597
-->