بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر بیضا برای
تعداد کل: 331

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیحسینیی 168
فیسالیس محصولات غذایی_میوه و تره بار  716
جعفر مهدوی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانجعفر مهدویبیضا1025
رضا رنجبران راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانرضا رنجبرانبیضا890
سجاد سجادی نژاد راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسجاد سجادی نژادبیضا1099
غلام رضا قاسمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانغلام رضا قاسمیبیضا989
مجتبی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمجتبی عبودیبیضا1050
مهدی سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی سلیمیبیضا992
نوراله عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاننوراله عبودیبیضا894
ابراهیم بانشی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانابراهیم بانشیبیضا970
علی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی عبودیبیضا949
سیدمحمدرضا حسینی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسیدمحمدرضا حسینیبیضا1113
روح اله سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانروح اله سلیمیبیضا921
مسعود میری راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمسعود میریبیضا982
علی قرقانی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی قرقانیبیضا897
حسین زراعت پیشه راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانحسین زراعت پیشهبیضا938
مهدی دهقان راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی دهقانبیضا767
احمد رضا عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاناحمد رضا عبودیبیضا981
عبداله صادقی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعبداله صادقیبیضا1032
علی چشفر راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی چشفربیضا967
-->