بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر بیضا برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر بیضاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر بیضا
تعداد کل: 330

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فیسالیس محصولات غذایی_میوه و تره بار  445
جعفر مهدوی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانجعفر مهدویبیضا555
رضا رنجبران راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانرضا رنجبرانبیضا535
سجاد سجادی نژاد راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسجاد سجادی نژادبیضا605
غلام رضا قاسمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانغلام رضا قاسمیبیضا565
مجتبی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمجتبی عبودیبیضا534
مهدی سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی سلیمیبیضا554
نوراله عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاننوراله عبودیبیضا563
ابراهیم بانشی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانابراهیم بانشیبیضا536
علی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی عبودیبیضا602
سیدمحمدرضا حسینی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسیدمحمدرضا حسینیبیضا611
روح اله سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانروح اله سلیمیبیضا558
مسعود میری راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمسعود میریبیضا613
علی قرقانی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی قرقانیبیضا555
حسین زراعت پیشه راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانحسین زراعت پیشهبیضا573
مهدی دهقان راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی دهقانبیضا541
احمد رضا عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاناحمد رضا عبودیبیضا583
عبداله صادقی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعبداله صادقیبیضا580
علی چشفر راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی چشفربیضا606
الخاص کشاورز راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانالخاص کشاورزبیضا551
-->