بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر بیضا برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر بیضاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر بیضا
تعداد کل: 330

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فیسالیس محصولات غذایی_میوه و تره بار  296
جعفر مهدوی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانجعفر مهدویبیضا412
رضا رنجبران راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانرضا رنجبرانبیضا391
سجاد سجادی نژاد راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسجاد سجادی نژادبیضا440
غلام رضا قاسمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانغلام رضا قاسمیبیضا422
مجتبی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمجتبی عبودیبیضا400
مهدی سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی سلیمیبیضا407
نوراله عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاننوراله عبودیبیضا426
ابراهیم بانشی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانابراهیم بانشیبیضا393
علی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی عبودیبیضا390
سیدمحمدرضا حسینی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسیدمحمدرضا حسینیبیضا407
روح اله سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانروح اله سلیمیبیضا416
مسعود میری راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمسعود میریبیضا451
علی قرقانی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی قرقانیبیضا406
حسین زراعت پیشه راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانحسین زراعت پیشهبیضا422
مهدی دهقان راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی دهقانبیضا421
احمد رضا عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاناحمد رضا عبودیبیضا426
عبداله صادقی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعبداله صادقیبیضا425
علی چشفر راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی چشفربیضا455
الخاص کشاورز راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانالخاص کشاورزبیضا402
-->