بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر بیضا برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر بیضاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر بیضا
تعداد کل: 330

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
فیسالیس محصولات غذایی_میوه و تره بار  260
جعفر مهدوی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانجعفر مهدویبیضا375
رضا رنجبران راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانرضا رنجبرانبیضا359
سجاد سجادی نژاد راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسجاد سجادی نژادبیضا400
غلام رضا قاسمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانغلام رضا قاسمیبیضا387
مجتبی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمجتبی عبودیبیضا362
مهدی سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی سلیمیبیضا368
نوراله عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاننوراله عبودیبیضا401
ابراهیم بانشی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانابراهیم بانشیبیضا357
علی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی عبودیبیضا352
سیدمحمدرضا حسینی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسیدمحمدرضا حسینیبیضا372
روح اله سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانروح اله سلیمیبیضا380
مسعود میری راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمسعود میریبیضا417
علی قرقانی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی قرقانیبیضا373
حسین زراعت پیشه راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانحسین زراعت پیشهبیضا386
مهدی دهقان راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی دهقانبیضا387
احمد رضا عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاناحمد رضا عبودیبیضا391
عبداله صادقی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعبداله صادقیبیضا392
علی چشفر راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی چشفربیضا420
الخاص کشاورز راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانالخاص کشاورزبیضا368