بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان فارس  شهر بیضا برای
هدایای تبلیغاتی  استان فارس  شهر بیضاهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان فارس  شهر بیضا
تعداد کل: 331

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
مصالح ساختمانی خدمات ساختمان_مصالح ساختمانیحسینیی 33
فیسالیس محصولات غذایی_میوه و تره بار  511
جعفر مهدوی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانجعفر مهدویبیضا671
رضا رنجبران راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانرضا رنجبرانبیضا603
سجاد سجادی نژاد راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسجاد سجادی نژادبیضا717
غلام رضا قاسمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانغلام رضا قاسمیبیضا642
مجتبی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمجتبی عبودیبیضا655
مهدی سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی سلیمیبیضا651
نوراله عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاننوراله عبودیبیضا627
ابراهیم بانشی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانابراهیم بانشیبیضا614
علی عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی عبودیبیضا671
سیدمحمدرضا حسینی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانسیدمحمدرضا حسینیبیضا748
روح اله سلیمی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانروح اله سلیمیبیضا670
مسعود میری راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمسعود میریبیضا705
علی قرقانی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی قرقانیبیضا616
حسین زراعت پیشه راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانحسین زراعت پیشهبیضا666
مهدی دهقان راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانمهدی دهقانبیضا623
احمد رضا عبودی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگاناحمد رضا عبودیبیضا647
عبداله صادقی راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعبداله صادقیبیضا701
علی چشفر راننده کامیون شهر بیضا حمل و نقل_رانندگانعلی چشفربیضا698
-->