بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص ایمونولژی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 172

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دکترا ايمونولوژي دکتر فرشيد يگانه طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانفرشيد يگانهشهر تهران274
فلو شيپ تخصصي بيماريهاي ايمونولوژي وآلرژي اطفال دکتر ناصر يزدي ندوشني طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانناصر يزدي ندوشنيشهر تهران172
دکترا ايمونولوژي دکتر افرا خسروي طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیایلام_ایلامافرا خسرويشهر ایلام208
فوق تخصص ايمونولوژي باليني دکتر رسول نصيري کالمرزي طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیکردستان_سنندجرسول نصيري کالمرزيشهر سنندج 224
دکترا ايمونولوژي دکتر طوبي غضنفري طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانطوبي غضنفريشهر تهران179
دکترا ايمونولوژي دکتر مريم حسينعلي ايزد طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانمريم حسينعلي ايزدشهر تهران188
فوق تخصص بيماريهاي ايمونولوژي وآلرژي اطفال دکتر محمد نبوي طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیسمنان_سمنانمحمد نبويشهر سمنان188
Ph.D ايمونولوژي دکتر پرويز کوخائي طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیسمنان_سمنانپرويز کوخائيشهر سمنان196
فلو شيپ تخصصي آلرژي -ايمونولوژي باليني دکتر مصطفي علوي مقدم طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانمصطفي علوي مقدم شهر تهران563
Ph.D ايمونولوژي دکتر مصطفي حاجي ملاحسيني طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانمصطفي حاجي ملاحسينيشهر تهران221
Ph.D ايمونولوژي دکتر يعقوب يزداني طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیگلستان_گرگانيعقوب يزدانيشهر گرگان242
فوق تخصص بيماريهاي ايمونولوژي وآلرژي اطفال دکتر زهرا چاوش زاده نطنزي طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانزهرا چاوش زاده نطنزيشهر تهران179
فوق تخصص بيماريهاي ايمونولوژي وآلرژي اطفال دکتر ليدا عطارد طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانليدا عطاردشهر تهران179
فوق تخصص بيماريهاي ايمونولوژي وآلرژي اطفال دکتر صبا عرشي طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانصبا عرشيشهر تهران183
Ph.D ايمونولوژي دکتر محمدحسين نيک نام طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانمحمدحسين نيک نامشهر تهران181
متخصص ايمونولوژي دکتر بهروز نيک بين مقدم طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانبهروز نيک بين مقدم شهر تهران197
متخصص ايمونولوژي دکتر محمدرضا نياکان لاهيجي طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیتهران_تهرانمحمدرضا نياکان لاهيجيشهر تهران558
Ph.D ايمونولوژي دکتر عطاء اله غديري طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیخوزستان_اهوازعطاء اله غديريشهر اهواز181
Ph.D ايمونولوژي دکتر محمدعلي عصاره زادگان طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیخوزستان_اهوازمحمدعلي عصاره زادگانشهر اهواز210
Ph.D ايمونولوژي دکتر محمد شهروئي طب و پزشکان_پزشکان متخصص ایمونولژیخوزستان_اهوازمحمد شهروئيشهر اهواز391