بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف پست و دفتر پستی و تیپاکس
تعداد کل: 97

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پسته کاران سبز اندیش سبزوار خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس حسن پورسبزوار اخر خ دستغیب بعد ازمیدان جنب نماشگاه کامیون دولت552
پسته و زعفران مسروری خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس محمد مسروریچهارراه شهرک - روبروی مرغ فروشی فارسیان - خرید و فروش پسته و زعفران مسروری521
پسته و زعفران غلامی خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکساحمد غلامیخیابان بهشتی نبش8548
پست سریع TNT خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسامیر مسعود اشراقی سامانیخیابان کاشانی شرقی، بعد از کوچه 9، قبل از کوچه 11818
پخش صندوق پستی خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس فاطمه هژبریخیابان رئیسعلی دلواری، روبروی ساختمان امور مالیاتی ادره پست مرکزی729
خدمات پستی دانا خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسمحسن داناخیابان اسد آبادی روبروی اداره برق جدید559
خدمات پستی 116 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسمهدی مهدی رضایتاصفهان خ جی جنب رستوران گلستان جی645
باجه پست مرکزی اراک خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس پورنگ دانشم شهدا خ مخابرات دفتر پست -مهدیه بهلوال بندی638
اداره پست خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس کاظم نجاریشازند م امام خمینی1986
خدمات پستی1077-36-72 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس فرزانه محمدعلیدلیجان خ بهشتی جنوبی جنب فرش فروشی سیمین پود672
خدمات پستی1043-36-72 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس پروانه مظاهریاراک خ آیت اله کاشانی مقابل پل سبحانی468
خدمات پستی برات کارا خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس فخرالله صادقلوتبریزخ آزادی مقابل شیخ الرئیس اول ک جدیری ساختمان اول661
خدمات پستی1064 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس احد عالی نژادتبریزخ مفتح اول خ شربت زاده مقابل عکاسی آیدین478
پستان سازی مترمی خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس محمد مقدمیتبریزدارایی تیمچه رضوی ط2516
پست روستای امند خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس مهدی باقردختاهربخش خواجه روستای امندی649
خدمات پستی52165 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس ایلناز نژادامینتبریزولیعصرفلکه رودکی نبش بنگاه آروین463
خدمات پستی فخراهر خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکس شاپور اسدپوراهرخ امام تقاطع بهار367
دفترخدمات ارتباطي خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسعليرضا زارعيكاشان بلوارمفتح ابتداي كوچه كتابچي823
دفتر پست بانك علوي خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسحسين حسين تقي زاده علويكاشان روستاي علوي نبش خيابان889
دفترخانه اسناد رسمي 317 خدمات شهری_پست و دفتر پستی و تیپاکسسيدحميدرضا سيدحميدرضا ميرخبازکاشان م شورابلوارشهيدان ستوده گلبرگ31078
-->