بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف خوابگاه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 160

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دختران شیراز1 خدمات شهری_خوابگاهطاهره کرمیشیراز ، پل هجرت ، خیابان فردوسی ، بن بست 11 ، پلاک 11 ، طبقه همکف330
خوابگاه دخترانه فاطمیه خدمات شهری_خوابگاهزهرا مسلمیاقلید - محله محمدتقی - خیابان فاطمیه - کوچه شهید علی شریفی - طبقه .233
خوابگاه دانشجویی خدمات شهری_خوابگاهمرضیه حیدریاقلید ، محله محمدتقی ، خیابان حافظ ، کوچه امام حسین ، طبقه همکف ، واحد 1211
خوابگاه دانشجویی پسران خدمات شهری_خوابگاه دانشگاه شهرکرد استان چ وبشهرکردکیلومتردوسامان424
خوابگاه دانشجویی دختران خدمات شهری_خوابگاه دانشگاه شهرکرد استان چ وبشهرکرد کیلومتر دوسامان421
ودیعه خوابگاه دانشگاه خدمات شهری_خوابگاه ابوالفضل رنجبرشهرکرد کیلومتردوجاده سامان370
خوابگاهی اداری دیپلمات خدمات شهری_خوابگاه غلامرضا نریمانیعسلویه م لنج خ جمهوری بعداز بانک ملی399
ودیعه خوابگاه دانشگاه خدمات شهری_خوابگاهابوالفضل رنجبرشهرکرد کیلومتردوجاده سامان374
خوابگاه خودگردان یاسمن خدمات شهری_خوابگاه سید باقر موسویبوشهر خواجه ها خ باقرالعلوم ک دانش 17360
خوابگاه امین خدمات شهری_خوابگاه علیرضا عباسیبوشهر بهمنی خ شهید ماهینی پژوهش 24420
خوابگاه براداران کاشان خدمات شهری_خوابگاه خوابگاه مرکز خواهران کاشانکاشان بلوارقطب راوندی425
خوابگاه واحدخواهران خدمات شهری_خوابگاه خوابگاه مرکز خواهران کاشانکاشان خیابان ملاصدراانتهای خ طالقانی449
خوابگاه براداران کاشان خدمات شهری_خوابگاهخوابگاه خوابگاه مرکز خواهران کاشانکاشان بلوارقطب راوندی451
خوابگاه شهیداحمدی رو خدمات شهری_خوابگاهخوابگاه شهید احمدی روشن کاشاکاشان بلوارقطب راوندی418
خوابگاه برادران کاشا خدمات شهری_خوابگاهخوابگاه برادران کاشانکاشان بلوارقطب راوندی452
خوابگاه خواهران کاشا خدمات شهری_خوابگاهخوابگاه خواهران کاشانکاشان بلوارقطب راوندی473
پذیرش خوابگاه مرکزآموزش عالی شهیدمهاجر خدمات شهری_خوابگاهپذیرش خوابگا مرکزآموزش عالی شهیدمهاجراصفهان خ هزارجریب دانشگاه فنی حرفه ای دانشکده مهاجر1253
درآمدهای متفرقه خوابگاهها خدمات شهری_خوابگاه دانشگاه صنعتی مهمانسرای2دانشگاه صنعتی اصفهان اداره خوابگاهها419
درآمدهای متفرقه خوابگاهها خدمات شهری_خوابگاهدانشگاه صنعت دانشگاه صنعتی مهمانسرای2اصفهان دانشگاه صنعتی اداره امورخوابگاهها400
خوابگاه شهیدهمت خدمات شهری_خوابگاهدانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اداره رفاه دانشجویانسپاهانشهر بلوارغدیر خ خوارزمی 2 خ ندا867
-->