بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف خوابگاه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 160

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
دختران شیراز1 خدمات شهری_خوابگاهطاهره کرمیشیراز ، پل هجرت ، خیابان فردوسی ، بن بست 11 ، پلاک 11 ، طبقه همکف360
خوابگاه دخترانه فاطمیه خدمات شهری_خوابگاهزهرا مسلمیاقلید - محله محمدتقی - خیابان فاطمیه - کوچه شهید علی شریفی - طبقه .308
خوابگاه دانشجویی خدمات شهری_خوابگاهمرضیه حیدریاقلید ، محله محمدتقی ، خیابان حافظ ، کوچه امام حسین ، طبقه همکف ، واحد 1257
خوابگاه دانشجویی پسران خدمات شهری_خوابگاه دانشگاه شهرکرد استان چ وبشهرکردکیلومتردوسامان457
خوابگاه دانشجویی دختران خدمات شهری_خوابگاه دانشگاه شهرکرد استان چ وبشهرکرد کیلومتر دوسامان461
ودیعه خوابگاه دانشگاه خدمات شهری_خوابگاه ابوالفضل رنجبرشهرکرد کیلومتردوجاده سامان415
خوابگاهی اداری دیپلمات خدمات شهری_خوابگاه غلامرضا نریمانیعسلویه م لنج خ جمهوری بعداز بانک ملی434
ودیعه خوابگاه دانشگاه خدمات شهری_خوابگاهابوالفضل رنجبرشهرکرد کیلومتردوجاده سامان401
خوابگاه خودگردان یاسمن خدمات شهری_خوابگاه سید باقر موسویبوشهر خواجه ها خ باقرالعلوم ک دانش 17383
خوابگاه امین خدمات شهری_خوابگاه علیرضا عباسیبوشهر بهمنی خ شهید ماهینی پژوهش 24453
خوابگاه براداران کاشان خدمات شهری_خوابگاه خوابگاه مرکز خواهران کاشانکاشان بلوارقطب راوندی455
خوابگاه واحدخواهران خدمات شهری_خوابگاه خوابگاه مرکز خواهران کاشانکاشان خیابان ملاصدراانتهای خ طالقانی493
خوابگاه براداران کاشان خدمات شهری_خوابگاهخوابگاه خوابگاه مرکز خواهران کاشانکاشان بلوارقطب راوندی477
خوابگاه شهیداحمدی رو خدمات شهری_خوابگاهخوابگاه شهید احمدی روشن کاشاکاشان بلوارقطب راوندی466
خوابگاه برادران کاشا خدمات شهری_خوابگاهخوابگاه برادران کاشانکاشان بلوارقطب راوندی472
خوابگاه خواهران کاشا خدمات شهری_خوابگاهخوابگاه خواهران کاشانکاشان بلوارقطب راوندی502
پذیرش خوابگاه مرکزآموزش عالی شهیدمهاجر خدمات شهری_خوابگاهپذیرش خوابگا مرکزآموزش عالی شهیدمهاجراصفهان خ هزارجریب دانشگاه فنی حرفه ای دانشکده مهاجر1283
درآمدهای متفرقه خوابگاهها خدمات شهری_خوابگاه دانشگاه صنعتی مهمانسرای2دانشگاه صنعتی اصفهان اداره خوابگاهها447
درآمدهای متفرقه خوابگاهها خدمات شهری_خوابگاهدانشگاه صنعت دانشگاه صنعتی مهمانسرای2اصفهان دانشگاه صنعتی اداره امورخوابگاهها421
خوابگاه شهیدهمت خدمات شهری_خوابگاهدانشگاه دانشگاه علوم پزشکی اداره رفاه دانشجویانسپاهانشهر بلوارغدیر خ خوارزمی 2 خ ندا936
-->