بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف فروشندگان حیوانات به غیر از پرنده
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 357

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
پرورش قورباغه دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهرضا شفایی آمل. خ نور 30
دام و طیور کوشکی دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهالهه امیریان اسطرخیبافق ، کمربندی ، کوچه (صحرا) ، کوچه (هفتم) ، طبقه همکف77
معین دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمهدی ناصربافقیسیمان تجارت ، جاده یزد کرمان ، کیلومتر 11 جاده کارخانه سیمان تجارت ، روبروی بندر خشک ، طبقه همکف73
خريد و فروش دام زنده آقابرائي دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهدانیال آقابراری5 کیلومتری جاده دیواندره-سنندج 0 081
فروش دام زنده رامی دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهسید رامحمد رامیشهید نورالدینی جاده طولیان 063
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهحسن کمایستانیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف75
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهجواد ملک پورسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف76
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمرتضی عاطفی ابراهیم آبادسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف69
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمحمد عاطفی ابراهیم آبادسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف74
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهاحمد جوانمردسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف70
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمسعود الهیاریسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف77
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهغلامحسین حسین زادهسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف72
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمحمد رحیمی نورسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف80
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهعبداله بهمدی کسکابیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف72
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهحسین ذاکریسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف74
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهعلی اصغر کسکنیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف77
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهرضا رشیدی صالحسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف75
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهمحمدمجید ترابی ثانیسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف69
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهابوالفضل آریایی فرسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف71
میدان دام دام و طیور_فروشندگان حیوانات به غیر از پرندهگل علی اله وردی توپکانلوسبزوار - /حارث آباد - خیابان ریخته گری - جاده حارث آباد - طبقه همکف78