بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف زندان
تعداد کل: 38

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نیمه باز جدید خدمات شهری_زندانبنیاد11 تعاونجاده فرخشهر ساختمان زندان 694
نسوان جدید خدمات شهری_زندانبنیاد2 تعاونجاده فرخشهر ساختمان زندان607
کانون جدید خدمات شهری_زندانبنیاد1 تعاونجاده فرخشهر ساختمان زندان665
باجه ویژه زندان خدمات شهری_زنداناعظم دهقانیجاده فرخشهر شهرکرد630
بند 1 متادون خدمات شهری_زندانعباس فرج زادهجاده فرخشهر ساختمان زندان 681
بند 1 اردوگاه متادون خدمات شهری_زندانعباس فرج زادهشهرکرد جاده فرخشهر زندان شهرکرد614
باجه 1 خدمات شهری_زندانبهرام دهقانجاده شهرکرد فرخشهر زندان مرکزی643
باجه 1 خدمات شهری_زندانبهرام دهقانجاده فرخشهر ساختمان زندان 746
زندان نیمه باز خدمات شهری_زندانبنیاد تعاون زندانیان استان چهارمحال وبختیاریشهرکرد-جاده فرخشهر779
بندجدید1 خدمات شهری_زندانبنیاد تعاون زندانیان استان چهارمحال وبختیاریجاده فرخشهر603
سالن ملاقات زندان مرکزی خدمات شهری_زندانبنیاد تعاون زندانیان استان چهارمحال وبختیاریشهرکرد-جاده فرخشهر621
بند1 اردوگاه خدمات شهری_زندانبنیاد تعاون زندانیان استان چهارمحال بختیاریجاده فرخشهر-شهرکرد ساختمان زندان 683
بازداشتگاه شاهین شهر خدمات شهری_زندانغلام علی اخگرشاهین شهرکلدیس ساختمان خوارزمی جنب کارخانه قند1111
بازداشتگاه شاهین شهر خدمات شهری_زندانغلام علی اخگرشاهین شهرگلدیس ساختمان خوارزمی جنب کارخانه قند694
بازداشتگاه شاهین شهر خدمات شهری_زندانغلام علی اخگرشاهین شهرگلدیس ساختمان خوارزمی جنب کارخانه آرد689
زندان مرکزی -واحد2 خدمات شهری_زندانسیدمهدی حجازیزندان مرکزی اصفهان دفتر پارسیان634
ندا خدمات شهری_زندانسیدعلی علوی قهوه رخیخمینی شهرزندان خمینی شهر1000
انجمن حمایت زندانیان خدمات شهری_زنداناسداله غیوراصفهان چهارباغ بالا ابتدای خ نیکبخت ک ژاله پ20ط دوم778
انجمن حمایت از زندانیها خدمات شهری_زنداناسداله اسداله غیوراصفهان چهارراه سعادت آباد خ شیخ صدوق شمالی بن بست 54 شهید افشارساختمان 54663
انجمن حمایت اززندان خدمات شهری_زنداناسداله غیوراصفهان اتوبان ذوب آهن زندان مرکزی667
-->