بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف خدمات شهری  صنف زندان
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 38

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
نیمه باز جدید خدمات شهری_زندانبنیاد11 تعاونجاده فرخشهر ساختمان زندان 236
نسوان جدید خدمات شهری_زندانبنیاد2 تعاونجاده فرخشهر ساختمان زندان234
کانون جدید خدمات شهری_زندانبنیاد1 تعاونجاده فرخشهر ساختمان زندان219
باجه ویژه زندان خدمات شهری_زنداناعظم دهقانیجاده فرخشهر شهرکرد217
بند 1 متادون خدمات شهری_زندانعباس فرج زادهجاده فرخشهر ساختمان زندان 229
بند 1 اردوگاه متادون خدمات شهری_زندانعباس فرج زادهشهرکرد جاده فرخشهر زندان شهرکرد223
باجه 1 خدمات شهری_زندانبهرام دهقانجاده شهرکرد فرخشهر زندان مرکزی267
باجه 1 خدمات شهری_زندانبهرام دهقانجاده فرخشهر ساختمان زندان 265
زندان نیمه باز خدمات شهری_زندانبنیاد تعاون زندانیان استان چهارمحال وبختیاریشهرکرد-جاده فرخشهر223
بندجدید1 خدمات شهری_زندانبنیاد تعاون زندانیان استان چهارمحال وبختیاریجاده فرخشهر231
سالن ملاقات زندان مرکزی خدمات شهری_زندانبنیاد تعاون زندانیان استان چهارمحال وبختیاریشهرکرد-جاده فرخشهر220
بند1 اردوگاه خدمات شهری_زندانبنیاد تعاون زندانیان استان چهارمحال بختیاریجاده فرخشهر-شهرکرد ساختمان زندان 225
بازداشتگاه شاهین شهر خدمات شهری_زندانغلام علی اخگرشاهین شهرکلدیس ساختمان خوارزمی جنب کارخانه قند301
بازداشتگاه شاهین شهر خدمات شهری_زندانغلام علی اخگرشاهین شهرگلدیس ساختمان خوارزمی جنب کارخانه قند281
بازداشتگاه شاهین شهر خدمات شهری_زندانغلام علی اخگرشاهین شهرگلدیس ساختمان خوارزمی جنب کارخانه آرد274
زندان مرکزی -واحد2 خدمات شهری_زندانسیدمهدی حجازیزندان مرکزی اصفهان دفتر پارسیان249
ندا خدمات شهری_زندانسیدعلی علوی قهوه رخیخمینی شهرزندان خمینی شهر356
انجمن حمایت زندانیان خدمات شهری_زنداناسداله غیوراصفهان چهارباغ بالا ابتدای خ نیکبخت ک ژاله پ20ط دوم265
انجمن حمایت از زندانیها خدمات شهری_زنداناسداله اسداله غیوراصفهان چهارراه سعادت آباد خ شیخ صدوق شمالی بن بست 54 شهید افشارساختمان 54278
انجمن حمایت اززندان خدمات شهری_زنداناسداله غیوراصفهان اتوبان ذوب آهن زندان مرکزی256