بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف پوشاک  صنف فروشندگان پنبه و پشم
تعداد کل: 1,251

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
ابریشم و ریسمان فروشی امیرعباس پوشاک_فروشندگان پنبه و پشم  472
فرش و موکت پوشاک_فروشندگان پنبه و پشممحسن اسپنانی 540
خرید و فروش پنبه (بازرگانی2) رضاعلی کاظم زاده پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمرضاعلی کاظم زادهشهید مطهری -- --461
حاجی شمسایی پوشاک_فروشندگان پنبه و پشممحمد حاجی شمساییچهارراه فرودگاه روبروی خوشبین10 81453
فروش پنبه نظري پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمحمید نظریجاده تهران بعداز روستای خسروجرد شرکت پنبه پاک کنی وروغن کشی کشاورزان سبزوار 1461
پنبه حاجی شمسایی پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمعلی حاجی شمسائیسبزوار ، میدان شهدا ، خیابان شهدا ، خیابان شهیدباهنر-حاشیه میدان شهداء ، پلاک 460 ، طبقه همکف468
نعمت اللهتیموری رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمنعمت الله تیموریم.وزیری بازار چاله حسن خان 0510
جعفر بگزمانی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمجعفر بگ زمانیمیدان آزادی بازارچه چال حسن خان 0443
محمدعلیرضائی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشممحمدعلی رضائیمیدان وزیری بازارچه چال حسن خان 0488
شاعباسهاشمی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمشاعباس هاشمیمیدان وزیری بازارچه چال حسن خان 0425
محمودتوکلی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشممحمود توکلیمیدان طالقانی بازار چهارسوق 0454
منوچهررسولی رسته : نمایندگی فروش پنبه کنف و کتان پوشاک_فروشندگان پنبه و پشممنوچهر رسولیمیدان وزیری بازارچه چال حسن خان سمت راست 194411
سرای فخرالدین و برادران پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمهادی مخبریسبزوار - /دلقند - کوچه اطمینان - خیابان جهادکشاورزی - پلاک 753 - طبقه همکف494
فروش نخ پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمکریمی 663
لحاف وتشک عروس پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمامیررضا شهرک فرهنگیان721
حلاجی پارچه پوشاک_فروشندگان پنبه و پشم قرچک 877
پنبه شونه پوشاک_فروشندگان پنبه و پشممیثم بازوکار قم جاده کوه سفید866
لحاف تشکر دوزی پوشاک_فروشندگان پنبه و پشم رحمان شهریاری ساری جاده قائمشهر شهرک فرهنگیان753
سرای اطلس پوشاک_فروشندگان پنبه و پشماسماعیل یاورزاده هریس تبریز سه راه بهشتی میدان امام حسین 828
تولید ی بازرگانی ناظمی پوشاک_فروشندگان پنبه و پشمناظمی اصفهان خ پروین 1310
-->