بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف دام و طیور  صنف بذرهای گیاهی و دانه های روغنی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 2,155

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فروش بذر چغندر09131007689 دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیاصفهان_اصفهاناسماعیل عباسی خیابان رباط سوم جنب بانک ملی کوچه 25 29
بذر فروشی کشاورز دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونظهراب کشاورزکازرون ، چاه ابی ، کوچه ((دهقان)) ، خیابان جاده شهرک ، طبقه همکف49
خدمت كشاورزي گلبرگ دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونسیدمسعود تدین زادهتوحید ندارد 173649
بذرفروشي حسيني دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونسیدمندنی حسینیحضرتی ندارد 137750
فروشگاه معین دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازروننصراله سلیمانیخشت - خیابان شهدا50
بذرفروشی آذرنوش دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونعیسی آذرنوشکازرون - مصلی - کوچه بابانظری - خیابان مصلحیان - طبقه همکف47
بذرفروشی افشاری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونخدایار افشاریکازرون - چاه ابی - کوچه دهقانی - خیابان حسینی-خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف51
بذرفروشی تقوی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونسیده طیبه تقویقائمیه ، ساسانی آباد ، خیابان چمران ، بلوار ش مدنی ، طبقه همکف48
بذر فروشی جوکارمشتانی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونحسینعلی جوکارمشتانیکازرون ، بنی هاشمی ، خیابان شهرک ، میدان امام خمینی ، طبقه همکف42
بذرفروشی اسکندری دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونمحمدحسین اسکندریکازرون ، چاه ابی ، کوچه 10متری صفا ، خیابان حسینی ، طبقه همکف51
فرشگاه کشاورزی ابوذر دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونابراهيم آزاديکازرون - بازار - خیابان ولی عصر - خیابان ابوذر - طبقه همکف51
فروشگاه کشاورزی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونعلیرضا احمدیکازرون - چاه ابی - میدان فردوسی - خیابان فردوسی شمالی - طبقه همکف51
خدمات کشاورزی سیف گستر دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونيعقوب قاسميکازرون - چاه ابی - کوچه ش دشتکی - خیابان امام خمینی - طبقه اول50
خدمات کشاورزی دشت سبز دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونعلی اصغر بذرافشانیکازرون - چاه ابی - کوچه 10متری صفا - میدان فردوسی-خیابان حسینی - طبقه همکف51
بذر فروشی محمدعلی امیدوار دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونمحمدعلی امیدوارکازرون - بنی هاشمی - میدان امام خمینی - خیابان شهرک - طبقه همکف51
خدمات کشاورزی ایران کشت دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازروناسداله پرویزیکازرون - مصلی - خیابان امام خمینی - بن بست 25 - طبقه همکف44
فروش بذر کشاورزی نسیمی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونكريم نسيميکازرون - بنی هاشمی - کوچه ش جعفری - خیابان پزشکیان - طبقه اول54
بذرفروشی ایلانی دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونمسعود ایلانیبالاده - بالاده - خیابان کازرون به بالاده - بلوار معلم - طبقه همکف53
بذر و کود فروشی کرمپور دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_فیروز آبادزهراء کرمپورحقیقیفیروزآباد - تل حاجی - خیابان امام خمینی شمالی - کوچه 18 - طبقه همکف46
بذرفروشي اميدوار دام و طیور_بذرهای گیاهی و دانه های روغنیفارس_کازرونروح اله امیدوارابتدای خیابان پزشکیان ندارد 25151