بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص انگل شناسی
تعداد کل: 328

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
Ph.D ویروس شناسی مظاهر خدابنده لو طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیمظاهر خدابنده لو 788
Ph.D باکتری شناسی سیدمحمود امین مرعشی طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیسیدمحمود امین مرعشی 357
Ph.D انگل شناسي دکتر فاطمه غفاري فر طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیفاطمه غفاري فرشهر تهران656
دکترا انگل شناسي دکتر علي حقيقي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیعلي حقيقي شهر تهران552
Ph.D انگل شناسي دکتر کامي حسينيان خسروشاهي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیکامي حسينيان خسروشاهيشهر تهران687
دکترا باکتري شناسي دکتر سميه يسلياني فرد طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیسميه يسلياني فردشهر تهران958
Ph.D ويروس شناسي دکتر ژيلا ياوريان طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیژيلا ياوريان شهر تهران474
Ph.D ويروس شناسي پزشکي دکتر ژيلا ياوريان طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیژيلا ياوريان شهر تهران662
دکترا انگل شناسي دکتر راضي ناصري فر طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیراضي ناصري فرشهر ایلام513
Ph.D انگل شناسي دکتر اسد ميرزائي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیاسد ميرزائيشهر ایلام1274
Ph.D ويروس شناسي دکتر فريد عزيزي جليليان طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیفريد عزيزي جليليانشهر ایلام821
Ph.D باکتري شناسي دکتر مروت طاهري کلاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیمروت طاهري کلانيشهر ایلام595
دکترا باکتري شناسي دکتر نورخدا صادقي فرد طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسینورخدا صادقي فردشهر ایلام511
دکترا باکتري شناسي دکتر ايرج پاکزاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیايرج پاکزادشهر ایلام700
دکترا انگل شناسي دکتر محمدحسين انوري تفتي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیمحمدحسين انوري تفتي شهر تفت602
دکترا انگل شناسي دکتر محمدجواد غروي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیمحمدجواد غرويشهر تهران544
دکترا ويروس شناسي دکتر رسول همکار طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیرسول همکار شهر تهران642
Ph.D ويروس شناسي دکتر کاوه هراتيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیکاوه هراتيانشهر تهران634
Ph.D قارچ شناسي دکتر سيدجمال هاشمي هزاوه طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیسيدجمال هاشمي هزاوهشهر تهران720
Ph.D باکتري شناسي دکتر عبدالرزاق هاشمي شهرکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیعبدالرزاق هاشمي شهرکيشهر تهران634
-->