بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص انگل شناسی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 328

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
Ph.D ویروس شناسی مظاهر خدابنده لو طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیمظاهر خدابنده لو 112
Ph.D باکتری شناسی سیدمحمود امین مرعشی طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیسیدمحمود امین مرعشی 83
Ph.D انگل شناسي دکتر فاطمه غفاري فر طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیفاطمه غفاري فرشهر تهران386
دکترا انگل شناسي دکتر علي حقيقي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیعلي حقيقي شهر تهران314
Ph.D انگل شناسي دکتر کامي حسينيان خسروشاهي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیکامي حسينيان خسروشاهيشهر تهران409
دکترا باکتري شناسي دکتر سميه يسلياني فرد طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیسميه يسلياني فردشهر تهران600
Ph.D ويروس شناسي دکتر ژيلا ياوريان طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیژيلا ياوريان شهر تهران254
Ph.D ويروس شناسي پزشکي دکتر ژيلا ياوريان طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیژيلا ياوريان شهر تهران367
دکترا انگل شناسي دکتر راضي ناصري فر طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیراضي ناصري فرشهر ایلام242
Ph.D انگل شناسي دکتر اسد ميرزائي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیاسد ميرزائيشهر ایلام398
Ph.D ويروس شناسي دکتر فريد عزيزي جليليان طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیفريد عزيزي جليليانشهر ایلام421
Ph.D باکتري شناسي دکتر مروت طاهري کلاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیمروت طاهري کلانيشهر ایلام300
دکترا باکتري شناسي دکتر نورخدا صادقي فرد طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسینورخدا صادقي فردشهر ایلام243
دکترا باکتري شناسي دکتر ايرج پاکزاد طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیايرج پاکزادشهر ایلام326
دکترا انگل شناسي دکتر محمدحسين انوري تفتي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیمحمدحسين انوري تفتي شهر تفت320
دکترا انگل شناسي دکتر محمدجواد غروي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیمحمدجواد غرويشهر تهران267
دکترا ويروس شناسي دکتر رسول همکار طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیرسول همکار شهر تهران358
Ph.D ويروس شناسي دکتر کاوه هراتيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیکاوه هراتيانشهر تهران334
Ph.D قارچ شناسي دکتر سيدجمال هاشمي هزاوه طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیسيدجمال هاشمي هزاوهشهر تهران373
Ph.D باکتري شناسي دکتر عبدالرزاق هاشمي شهرکي طب و پزشکان_پزشکان متخصص انگل شناسیعبدالرزاق هاشمي شهرکيشهر تهران345
-->