بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 12,238

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سنگ کاری رومی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریرضوانیشهرکرد خیابان ورزش نبش کوچه ۲۵ شهرکرد_خیابان ورزش_نبش کوچه ۲۵ 5
گروه مهندسی طراحی و اجرا مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریحسینی محمودآباد ، دریاسر75
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینادری 85
حقوقی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری ساری میدان امام 69
طراحی و آنالیز کابینت،آشپزخانه، داخلی، نما ساختمان تری دی مکس و وی ری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریعلی نداف 197
الهام مومنی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریالهام مومنی اصفهان300
خدمات فنی‌مهندسی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمیرزایی 244
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمقدم منش 326
آتلیه معمار فرناز بنه گزی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریفرناز بنه گزی 336
معماری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینقشه کشی مشهد امام حسین مسلم ۱۹533
معمار مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماری خیابان میر 564
مهندس معماری رضا جاوید پور مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریرضا جاوید پور 377
مهندس معماری نرگس شیری مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینرگس شیری 382
مهندس معماری پدرام اسلامی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریپدرام اسلامی 316
مهندس معماری ندا کمرئی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریندا کمرئی 363
مهندس معماری غزال گودرزنیا مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریغزال گودرزنیا 342
مهندس معماری مریم غیاثی خسروشاهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمریم غیاثی خسروشاهی 420
مهندس معماری نرگس عبدالحسینی روزبهانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معمارینرگس عبدالحسینی روزبهانی  374
مهندس معماری سیده منا خاتمی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریسیده منا خاتمی  333
مهندس معماری مهناز سادات میرعمادی مهندسین نظام مهندسی_مهندس معماریمهناز سادات میرعمادی  340
-->