بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف غذا و رستوران  صنف کله پزی و سیرابی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 820

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
طباخی یاس غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمازندران_تنکابناشکواریتنکابن شهسوار بعدازاردوگاه حبیب ابن مظاهر طباخی یاس 4
طباخی دلچسب غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمازندران_نوشهرعادل کیائی نوشهر خیابان سعدی جنب بانک مسکن4
طباخی دلچسب غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمازندران_نوشهرعادل کیائی نوشهر خیابان سعدی جنب بانک مسکن4
فروشگاه حمید غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیزنجان_زنجانابوالفضل قرابرجلوي زنجانيزنجان - بازارپایین - خیابان (اصغریه) - کوچه (بازارپایین) - پلاک -377 - طبقه همکف33
سوپر پروتئین کریمی غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیزنجان_زنجانحامد کریمی پسکوهانیزنجان ، بازاربالا ، کوچه (راسته میوه فروشان دوم) ، کوچه (راسته حاج حیدر) ، پلاک -82 ، طبقه همکف29
کله پزی بلوار غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیزنجان_زنجانشمسعلی احمدیزنجان ، کوی شهدا ، بلوار آقامیرزااحمدمجتهدزنجانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -442 ، طبقه همکف31
کله پزی سید غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیزنجان_زنجانسیدعلیرضا مقتدی پیشهزنجان - بلوارآزادی - کوچه سیدجمال اسدآبادی - خیابان توحید - پلاک -607 - طبقه همکف37
سردخانه ثامن غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیتهران_شهر ریمرتضی عالم زادهکهریزک قلعه نو چمن بلوار گلها بنفشه 3 کارآفرین اول سالن سمت چب 035
امیر علیتقوی رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیتهران_تهرانامیر علی تقویم فردوسی فردوسی نبش صاق 24014
مجیدتقیان رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیتهران_تهرانمجید تقیانامامزاده حسن سجاد شمالی نرسیده به مقدم امامزاده حسن سجاد شمالی نرسیده به مقدم 16616
افشینصادقی پری رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیتهران_تهرانافشین صادقی پریجمهوری چخهارراه پیروز نبش نوفلاح جمهوری چخهارراه پیروز نبش نوفلاح 120314
سیاوششیرین زاد رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیتهران_تهرانسیاوش شیرین زادگلبرگ غربی بین مدنی و امام علی گلبرگ غربی بین مدنی و امام علی 22914
مهدیخوانین زاده رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیتهران_تهرانمهدی خوانین زادهصادقیه بلوار فردوس صادقیه بلوار فردوس 18315
ذبیح الهطالبلو رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیتهران_تهرانذبیح اله طالبلومولوی نرسیده به میدان محمدیه روبروی بانک سپه 83114
کله پزی دلگشا غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیسمنان_شاهرودحجت اله حجتی رادشاهرود - ابن سینا - میدان قیام - بلوار آزادی - طبقه همکف35
شاخ طلا غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمازندران_ساریمرتضی چمنی سارویساری - مسجد جامع - کوچه چهارسوق - کوچه (چهارسوق دوم) - طبقه همکف31
قاسمعلی غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمازندران_بهشهرجواد قاسمعلیبهشهر - بهشهر - روبروی انبار جهاد - جنب نمایشگاه کیوان - ملکی علی صحرائی - طبقه 034
کله پزی غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمازندران_نورسمیه تقدسی نیاایزدشهر ، بلوار امام خمینی ، جنب نانوائی جمشیدی ، و کوچه گلسار 65 ، طبقه همکف29
کله پزی ایرج ویلک کجوری غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمازندران_نوشهرایرج ویلک کجورینوشهر ، سرچشمه ، کوچه البرز ، خیابان قائم ، طبقه همکف30
نوروزعلیمومنی آکردی رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمازندران_نکانوروزعلی مومنی آکردیج نیروگاه روستای طوسکلا 11314