بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف غذا و رستوران  صنف کله پزی و سیرابی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 821

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهمدیریتآدرسبازدید
سیرابی عمو مهدی غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیسید مهدی موسویبزرگراه شهدا خیابان زیر پل سعدی نبش کوچه ملکی 115
طباخی یاس غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیاشکواریتنکابن شهسوار بعدازاردوگاه حبیب ابن مظاهر طباخی یاس 76
طباخی دلچسب غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیعادل کیائی نوشهر خیابان سعدی جنب بانک مسکن76
طباخی دلچسب غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیعادل کیائی نوشهر خیابان سعدی جنب بانک مسکن71
فروشگاه حمید غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیابوالفضل قرابرجلوي زنجانيزنجان - بازارپایین - خیابان (اصغریه) - کوچه (بازارپایین) - پلاک -377 - طبقه همکف93
سوپر پروتئین کریمی غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیحامد کریمی پسکوهانیزنجان ، بازاربالا ، کوچه (راسته میوه فروشان دوم) ، کوچه (راسته حاج حیدر) ، پلاک -82 ، طبقه همکف93
کله پزی بلوار غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیشمسعلی احمدیزنجان ، کوی شهدا ، بلوار آقامیرزااحمدمجتهدزنجانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -442 ، طبقه همکف96
کله پزی سید غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیسیدعلیرضا مقتدی پیشهزنجان - بلوارآزادی - کوچه سیدجمال اسدآبادی - خیابان توحید - پلاک -607 - طبقه همکف97
سردخانه ثامن غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمرتضی عالم زادهکهریزک قلعه نو چمن بلوار گلها بنفشه 3 کارآفرین اول سالن سمت چب 0104
امیر علیتقوی رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیامیر علی تقویم فردوسی فردوسی نبش صاق 24082
مجیدتقیان رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمجید تقیانامامزاده حسن سجاد شمالی نرسیده به مقدم امامزاده حسن سجاد شمالی نرسیده به مقدم 16683
افشینصادقی پری رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیافشین صادقی پریجمهوری چخهارراه پیروز نبش نوفلاح جمهوری چخهارراه پیروز نبش نوفلاح 120376
سیاوششیرین زاد رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیسیاوش شیرین زادگلبرگ غربی بین مدنی و امام علی گلبرگ غربی بین مدنی و امام علی 22983
مهدیخوانین زاده رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمهدی خوانین زادهصادقیه بلوار فردوس صادقیه بلوار فردوس 18387
ذبیح الهطالبلو رسته : طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی) غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیذبیح اله طالبلومولوی نرسیده به میدان محمدیه روبروی بانک سپه 83177
کله پزی دلگشا غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیحجت اله حجتی رادشاهرود - ابن سینا - میدان قیام - بلوار آزادی - طبقه همکف97
شاخ طلا غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیمرتضی چمنی سارویساری - مسجد جامع - کوچه چهارسوق - کوچه (چهارسوق دوم) - طبقه همکف90
قاسمعلی غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیجواد قاسمعلیبهشهر - بهشهر - روبروی انبار جهاد - جنب نمایشگاه کیوان - ملکی علی صحرائی - طبقه 093
کله پزی غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیسمیه تقدسی نیاایزدشهر ، بلوار امام خمینی ، جنب نانوائی جمشیدی ، و کوچه گلسار 65 ، طبقه همکف92
کله پزی ایرج ویلک کجوری غذا و رستوران_کله پزی و سیرابیایرج ویلک کجورینوشهر ، سرچشمه ، کوچه البرز ، خیابان قائم ، طبقه همکف91
-->