طراحی سایت در  استان کرمانشاه  شهر قصرشیرین برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمانشاه  شهر قصرشیرینهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمانشاه  شهر قصرشیرین
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,106

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرادي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینوجيه مرادي نصرابادياميدوار224
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینسیما کرمی میمون ابادیقصرجدید232
دارابي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینسودابه دارابياميدوار185
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینصدیقه قاسمیامیدورار217
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیریناذر آرمانكوي اميدوار210
کارگاه پرویش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینگلاب پرویشقرنطینه198
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینبهیه عزیزیامیدورار225
حياتي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینفوزيه حياتيقصرشيرين218
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینمريم اقاي بكتاش اباديده سليم236
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیریننوشین شریفی زادروستای کانتر224
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیریننسرین نجفی چالاوهخ قرنطینه227
حسيني هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیریناكرم حسينيقصرشيرين226
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیریناردشير حيدريخ شهداء206
پایا هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینالهام پایاکوی امیدوار210
فتحي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینايران فتحيقصرشيرين216
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینبتول پرمهخ پیروزی250
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینسمیه محمدیخ مدرس211
فرش فتحیان هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینپریوش فتحیانخ شهدائ187
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینمريم پاك نياكوي اميدوار232
فرش هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_قصرشیرینپروانه رحیم منششهرداری213