طراحی سایت در  استان کرمانشاه  شهر گیلانغرب برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمانشاه  شهر گیلانغربهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمانشاه  شهر گیلانغرب
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,151

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربفرح ناز پروینروستای سراب268
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربشکوفه ابراهیمیروستای سراب298
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربزهرا خوش نوازدهستان دیره روستای شاهماردیره295
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربفاطمه خوش نوازدهستان دیره روستای شاهماردیره278
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربالهام هاشم نیاگیلانغرب-شهرک جانبازان-کوچه 2281
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربالهام هاشم نیاگیلانغرب-شهرک فرهنگیان-فاز 1226
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربسمیه بیارشدهستان دیره روستای شاهماردیره265
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربالهام هاشم نیاگیلانغرب-شهرک جانبازان-کوچه 2270
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربفرحناز پرهودهروستای سراب274
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربالهام هاشم نیاگیلانغرب-شهرک جانبازان-کوچه شهید ولیانی221
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربفیروزه نجفیگیلان غرب-دهستان چله-روستای کلا دراز علیا307
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربفرح ناز خسرویانخ شهید چمران کوچه محمد خسروی293
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربفیروزه نجفیگیلان غرب-دهستان چله-روستای تازه اباد261
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربعزت شنبه زادهخ امام روبرو اداره برق223
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربالهام هاشم نیاگیلانغرب-گواور-روستای چشمه هاجگه جعفری345
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربفیروزه نجفیگواور روستای سراب299
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربالهام هاشم نیاگیلانغرب- محله اعظمی258
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربحدیث پرهونروستای سراب224
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربفیروزه نجفیگیلان غرب-دهستان چله-روستای کلا دراز علیا251
ندارد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_گیلانغربالهام هاشم نیاگیلانغرب- محله اعظمی188