طراحی سایت در  استان خراسان رضوی  شهر بجستان برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان رضوی  شهر بجستانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان رضوی  شهر بجستان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,324

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالیبافی قویدل هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانبیگم قویدلخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ روستای جزین213
قالیبافی خوشدست هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانعلی خوشدستخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ کوچه کمیل199
قالیبافی بازپیچ هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانزهرا بازپیچ فخرآبادخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای فخرآباد211
قالیبافی فروهی هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانمعصومه فروهیخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای مرندیز181
قالیبافی عیدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانلیلی عیدی جزینخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ روستای زین آباد151
قالیبافی رضائی هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانخدیجه رضائیخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ خ امام(1)197
قالیبافی مهربان هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانمعصومه مهربانخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ خ امام (ره)194
قالیبافی حسین زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانمرضیه حسین زادهخراسان رضوی_ شهرستان بجستان _ خ رسالت231
قالیبافی آشفته هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانشمسی آشفتهخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای مرندیز206
قالیبافی برزگر بجستانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانمهین برزگرخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای فخرآباد160
قالیبافی دادخواه هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانهادی دادخواه کرینهخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _خ امام _ کوچه رودکی194
قالیبافی کمالی مقدم هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانخیرالنساء کمالی مقدمخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای فخرآباد188
قالیبافی سلیمانپور هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانسهیلا سلیماپورخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ خ پیروزی165
قالیبافی بگلری هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانزرین بگلریخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای مرندیز177
قالبافی سلیمانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانخیرالنساءسلیمانیخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ روستای مزار178
قالیبافی عباسی هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانتوران عباسی مرندیزخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای مرندیز162
قالیبافی حاجی جمهوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانمریم حاجی جمهوریخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای فخرآباد176
قالیبافی حسن پور ثانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانفاطمه حسن پور ثانیخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ بخش یونسی _ روستای مرندیز156
قالیبافی روحی هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانمحسن روحیخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ خ 12 فروردین_ کوچه امین150
قالیبافی دهقان هنر و صنایع دستی_قالیبافیخراسان رضوی_بجستانفاطمه دهقانخراسان رضوی _ شهرستان بجستان _ خ امام (ره) 1156