طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر اسکو برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر اسکوهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر اسکو
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,091

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالي بافي قديمي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکومعصومه قديمياسكو - ايلخچي خ امام (ره) خ مدنيپ 129150
قالي بافي ايمان زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکورقيه ايمان زاده اصلاسكو سهند فاز يك محله يك مجتمع گلريز بلوك A واحد A93
قالي بافي خاكي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوراحله خاكي ايلخچياسكو - ايلخچي خ امام (ره) خ مدني91
قالي بافي كرمي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکواكرم كرمياسكو خ طالقاني شمالي كوچه رسالت118
قالي بافي شمشيري هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوحسن شمشيري اسفنجاناسكو - روستاي اسفنجان98
قالی بافی درخشانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکولیلا درخشانی فسقندیساسکو محله فسقندیس پشت مدرسه المهدی97
قالي بافي بهبودي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکواسداله بهبودي مجارشيناسكو - روستاي مجارشين83
قالی بافی قاسمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکولیلا قاسمی کوهدلاسکو خ امام کوچه پیرانسرا پلاک13110
قالي بافي ايراني هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوعلي ايراني قشلاقاسكو - ايلخچي روستاي قشلاق105
قالي بافي پاشائي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوحسن پاشائي كردآباداسكو - روستاي كردآباد119
قالي بافي بزرگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکومريم بزرگياسكو - ايلخچي خ جامي پشت مسجد شاه مردان117
قالي بافي سلمانزاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکونريمان سلمانزاده كردآباداسكو- روستاي كردآباد99
قالي بافي ملك زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکومحرم ملك زاده گنبرياسكو - روستاي گنبرف111
قالي بافي ابراهيم هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوابراهيم محمدي كردآباداسكو - روستاي كرداباد87
قالي بافي كاظميان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوكريم كاظمياناسكو - روستاي اسفنجان100
قالی بافی امیدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکورضا امیدی کهنموییاسکو روستای کهنمو102
قالي بافي ابراهيمي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکورضا ابراهيمياسكو - سهند محله 3 مجتمع آفتاب 2 بلوك 4 واحد c395
قالي بافي مسيبي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوولي مسيبي كردآباداسكو - روستاي كردآباد93
قالي بافي كرمي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوعصمت كرمياسكو سهند فاز دو آپارتمانهاي نگين67
قالي بافي رحيمي هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان شرقی_اسکوناهيده رحيمي مجارشيناسكو - سبزه ميدان خ شهيد رجائي كوي شهيد سيفي نژاد72