طراحی سایت در  استان چهارمحال وبختیاری  شهر اردل برای
هدایای تبلیغاتی  استان چهارمحال وبختیاری  شهر اردلهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان چهارمحال وبختیاری  شهر اردل
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,809

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرغ و ماهی فروشی حمید رشیدی محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلحمید رشیدیروستای رستم آباد - خ اصلی229
قصابی بهزاد کیانی شاوندی محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلبهزاد کیانی شاوندیروستای کاج - خیابان اصلی - روبروی کابینت سازی314
قصابی محمد طاهر شیرانی فردی محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلمحمد طاهر شیرانی فردیروستای شلیل - عزت آباد - خیابان اصلی - کوچه اندیشه328
فروش مرغ و ماهی علی احمدی چلوئی محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلعلی احمدی چلوئیشهرک چلو - خیابان اصلی273
قصابی علی حسین جهانگیری محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلعلی حسین جهانگیریروستای رستم آباد ،خیابان اصلی ، جنب منزل شخصی242
مرغ و ماهی فروشی نوذر کیانپور محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلنوذر کیانپورروستای نوترکی خ اصلی258
قصابی مهرداد همتی اردلی محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلمهرداد همتی اردلیشهر اردل - خیابان شهداء - جنب پست بانک251
قصابی روح اله بهمنی محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلروح اله بهمنیروستای قائیدان - بخش میانکوه207
قصابی بهرام شکوهی سرمور محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلبهرام شکوهی سرمورروستای سرچاه خ اصلی240
فروش مرغ و ماهی هدایت اله رمضانی محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلهدایت اله رمضانی لپریروستای عزت آباد شلیل272
قصابي مهدي پور محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلهرمز مهدي پورروستاي دوپلان خ اصلي311
قصابی شوقی محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلمحمد شوقیروستای الیکوه خ اصلی261
قصابی محله محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلسعدی حاتمیروستای قلعه رشید خیابان اصلی جنب منزل شخصی290
قصابی فرود رئیسی محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلفرود رئیسیروستای کاج خیابان اصلی مغازه استیجاری کیوان رئیسی251
مرغ و ماهی محمود صفروند محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلمحمود صفروندروستای سرمور خ اصلی300
مرغ فروشی اکبر ظفری محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلاکبر ظفری سرموریروستای سرمور خ اصلی305
مرغ فروشی تاجور محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلمجتبی تاجور رستمیروستای رستم اباد خ اصلی275
قصابی رئیسی محصولات غذایی_گوشت فروشیچهارمحال وبختیاری_اردلبیژن رئیسیاردل خیابان امام خمینی بالاتر از بانک صادرات قصابی بیژن رئیسی255
مرغ وماهی بخشیان محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلسعید بخشیاناردل- خیابان شهید رجائی- روبروی مسجد جامع55
مرغ وماهی گنجی زاده محصولات غذایی_مرغ و ماهیچهارمحال وبختیاری_اردلآقاخون گنجی زادهروستای ممسنی- خیابان اصلی- روبروی مخابرات53