طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر خوی برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر خویهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر خوی
تعداد کل: 10,516

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
متخصص بيماريهاي پوست دکتر ندا يوسفي اقدم طب و پزشکان_پزشکان متخصص پوستآذربایجان غربی_خویندا يوسفي اقدم شهر خوی244
متخصص بيماريهاي قلب و عروق دکتر شيوا يوسفي طب و پزشکان_پزشکان متخصص قلب و عروقآذربایجان غربی_خویشيوا يوسفيشهر خوی200
دکترا پزشکي عمومي دکتر جواد يوسفلو طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_خویجواد يوسفلوشهر خوی134
دکترا پزشکي عمومي دکتر سميه يوسف اوغلي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_خویسميه يوسف اوغليشهر خوی127
دکترا پزشکي عمومي دکتر امين يعقوب زاده طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_خویامين يعقوب زاده شهر خوی123
متخصص بيماريهاي کودکان دکتر حميد رضا هوشمند طب و پزشکان_پزشکان متخصص اطفال آذربایجان غربی_خویحميد رضا هوشمندشهر خوی127
متخصص بيماريهاي کودکان دکتر محمد هوشمند طب و پزشکان_پزشکان متخصص اطفال آذربایجان غربی_خویمحمد هوشمندشهر خوی212
متخصص جراحي کليه،مجاري ادراري و تناسلي دکتر سپهر همدانچي طب و پزشکان_پزشکان متخصص كلیه ومجاری ادرارآذربایجان غربی_خویسپهر همدانچيشهر خوی508
متخصص جراحي عمومي دکتر محمدرضا هاشم زاده طب و پزشکان_جراحان عمومیآذربایجان غربی_خویمحمدرضا هاشم زادهشهر خوی162
دکترا پزشکي عمومي دکتر صديقه هاشم زاده طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_خویصديقه هاشم زادهشهر خوی127
دکترا داروسازي دکتر شهلا وليلو طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_خویشهلا وليلوشهر خوی135
ليسانس مامايي دکتر معصومه وحدت خواه طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان غربی_خویمعصومه وحدت خواهشهر خوی104
متخصص بيهوشي دکتر حسين وحداني طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیهوشیآذربایجان غربی_خویحسين وحدانيشهر خوی198
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر علي اصغر واحدي نيا طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان غربی_خویعلي اصغر واحدي نياشهر خوی114
ليسانس مامايي دکتر الناز واثق طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان غربی_خویالناز واثقشهر خوی118
دکترا پزشکي عمومي دکتر زين العابدين نيکنام طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_خویزين العابدين نيکنامشهر خوی117
دکترا پزشکي عمومي دکتر مهرداد نيک فام طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_خویمهرداد نيک فام شهر خوی117
دکترا پزشکي عمومي دکتر حسين نيک دل طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_خویحسين نيک دلشهر خوی132
دکترا پزشکي عمومي دکتر احمد نوعي علمداري طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_خویاحمد نوعي علمداري شهر خوی124
دکترا دندان پزشکي عمومي دکتر حيدر نوري طب و پزشکان_پزشکان متخصص دندان - دندانپزشكانآذربایجان غربی_خویحيدر نوريشهر خوی103