طراحی سایت در  استان یزد  شهر تفت برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر تفتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر تفت
تعداد کل: 1,916

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
احمد فاضلی دره زرشکی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتاحمد فاضلی دره زرشکیتفت70
عباس درعلی فراشاه راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتعباس درعلی فراشاهتفت73
حسین رفیع زاده نصر آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحسین رفیع زاده نصر آبادیتفت60
حمید رضا دست وار راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید رضا دست وارتفت67
ابوالفضل زارعیان بین آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتابوالفضل زارعیان بین آبادیتفت61
حمیدرضا قادری زاده راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمیدرضا قادری زادهتفت69
مهدی مکارم تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمهدی مکارم تفتیتفت70
شهاب الدینی فتوحی اردکانی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتشهاب الدینی فتوحی اردکانیتفت70
حمید رضا فلاح تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید رضا فلاح تفتیتفت69
سید حسین میرزابابائی مزرعه آخوند راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسید حسین میرزابابائی مزرعه آخوندتفت63
امراله زارع راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتامراله زارعتفت79
محمد مهدی عباسی شوازی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد مهدی عباسی شوازیتفت64
محمد حسین برزگری شریف آباد راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد حسین برزگری شریف آبادتفت62
محمد ده شیری راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد ده شیریتفت73
مهدی علی مندگاری راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمهدی علی مندگاریتفت70
سید اسداله میری صالح آباد راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسید اسداله میری صالح آبادتفت65
سعید کارگر حاجی آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسعید کارگر حاجی آبادیتفت68
علی اکبر دهقانی تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتعلی اکبر دهقانی تفتیتفت64
حمید صالحی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید صالحیتفت76
حسین زارع سروی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحسین زارع سرویتفت73