طراحی سایت در  استان یزد  شهر تفت برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر تفتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر تفت
تعداد کل: 1,916

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
احمد فاضلی دره زرشکی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتاحمد فاضلی دره زرشکیتفت30
عباس درعلی فراشاه راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتعباس درعلی فراشاهتفت34
حسین رفیع زاده نصر آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحسین رفیع زاده نصر آبادیتفت25
حمید رضا دست وار راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید رضا دست وارتفت29
ابوالفضل زارعیان بین آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتابوالفضل زارعیان بین آبادیتفت27
حمیدرضا قادری زاده راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمیدرضا قادری زادهتفت29
مهدی مکارم تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمهدی مکارم تفتیتفت30
شهاب الدینی فتوحی اردکانی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتشهاب الدینی فتوحی اردکانیتفت30
حمید رضا فلاح تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید رضا فلاح تفتیتفت31
سید حسین میرزابابائی مزرعه آخوند راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسید حسین میرزابابائی مزرعه آخوندتفت27
امراله زارع راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتامراله زارعتفت35
محمد مهدی عباسی شوازی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد مهدی عباسی شوازیتفت26
محمد حسین برزگری شریف آباد راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد حسین برزگری شریف آبادتفت25
محمد ده شیری راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد ده شیریتفت33
مهدی علی مندگاری راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمهدی علی مندگاریتفت28
سید اسداله میری صالح آباد راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسید اسداله میری صالح آبادتفت29
سعید کارگر حاجی آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسعید کارگر حاجی آبادیتفت26
علی اکبر دهقانی تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتعلی اکبر دهقانی تفتیتفت27
حمید صالحی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید صالحیتفت35
حسین زارع سروی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحسین زارع سرویتفت34