طراحی سایت در  استان یزد  شهر تفت برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر تفتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر تفت
تعداد کل: 1,916

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
احمد فاضلی دره زرشکی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتاحمد فاضلی دره زرشکیتفت81
عباس درعلی فراشاه راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتعباس درعلی فراشاهتفت83
حسین رفیع زاده نصر آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحسین رفیع زاده نصر آبادیتفت70
حمید رضا دست وار راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید رضا دست وارتفت78
ابوالفضل زارعیان بین آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتابوالفضل زارعیان بین آبادیتفت72
حمیدرضا قادری زاده راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمیدرضا قادری زادهتفت81
مهدی مکارم تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمهدی مکارم تفتیتفت81
شهاب الدینی فتوحی اردکانی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتشهاب الدینی فتوحی اردکانیتفت81
حمید رضا فلاح تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید رضا فلاح تفتیتفت80
سید حسین میرزابابائی مزرعه آخوند راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسید حسین میرزابابائی مزرعه آخوندتفت73
امراله زارع راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتامراله زارعتفت90
محمد مهدی عباسی شوازی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد مهدی عباسی شوازیتفت75
محمد حسین برزگری شریف آباد راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد حسین برزگری شریف آبادتفت72
محمد ده شیری راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمحمد ده شیریتفت87
مهدی علی مندگاری راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتمهدی علی مندگاریتفت81
سید اسداله میری صالح آباد راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسید اسداله میری صالح آبادتفت76
سعید کارگر حاجی آبادی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتسعید کارگر حاجی آبادیتفت80
علی اکبر دهقانی تفتی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتعلی اکبر دهقانی تفتیتفت75
حمید صالحی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحمید صالحیتفت90
حسین زارع سروی راننده کامیون شهر تفت حمل و نقل_رانندگانیزد_تفتحسین زارع سرویتفت84