بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان گیلان  شهر املش برای
هدایای تبلیغاتی  استان گیلان  شهر املشهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان گیلان  شهر املش
تعداد کل: 1,738

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
معاونت دارو - بیمارستان نیکوکار املش طب و پزشکان_داروخانهگیلان_املشمعاونت دارو - بیمارستان نیکوکار املشاملش-خ امام خمینی-بیمارستان نیکوکار املش1
داروخانه دکترعسکری طب و پزشکان_داروخانهگیلان_املشداروخانه دکترعسکریاملش بلوار امام ساختمان یلدا1
داروخانه دکتر مظهری طب و پزشکان_داروخانهگیلان_املشداروخانه دکتر مظهریاملش- خیابان شهید بهشتی- روبروی پاساژ سیرتی1
داروخانه دکتر بابایی املش طب و پزشکان_داروخانهگیلان_املشداروخانه دکتر بابایی املشاملش خ امام خمینی روبروی مسجداعظم1
موبایل بیتا کامپیوتر و الکترونیک_موبایلگیلان_املشمحمد بخشی پوررانکوه میدان شهدا قبل از شهرداری 53
سید اسماعیل مصباحی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشسید اسماعیل مصباحیاملش129
یعقوب ملکی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشیعقوب ملکیاملش109
محمد مالک راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشمحمد مالکاملش114
مسعود مرادی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشمسعود مرادیاملش127
بهرام رمضانی کجیدی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشبهرام رمضانی کجیدیاملش115
اسماعیل علیمرتضی پورگوابری راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشاسماعیل علیمرتضی پورگوابریاملش110
رشید کارگر چهارده راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشرشید کارگر چهاردهاملش98
سیدحسن همدانی پوراملشی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشسیدحسن همدانی پوراملشیاملش96
یوسف محمدپور راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشیوسف محمدپوراملش125
محمدمهدی صمدی سفیداربنی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشمحمدمهدی صمدی سفیداربنیاملش121
اسماعیل رحمتی شبخوسلاتی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشاسماعیل رحمتی شبخوسلاتیاملش111
مجید یوسفی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشمجید یوسفیاملش122
احسان بردنگ راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشاحسان بردنگاملش128
علی هرمزی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشعلی هرمزیاملش129
فاضل پیشوازی املشی راننده کامیون شهر املش حمل و نقل_رانندگانگیلان_املشفاضل پیشوازی املشیاملش123