طراحی سایت در  استان خراسان شمالی  شهر جاجرم برای
هدایای تبلیغاتی  استان خراسان شمالی  شهر جاجرمهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان خراسان شمالی  شهر جاجرم
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,480

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمشاه حسین روحانیشوقان روستای گرمک239
گلریز محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرممهدی کاویانیخیابان شهید باهنر249
سوپر مارکت مجتبی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرممجتبی اسماعیل زادهخیابان 15 خرداد جنوبی246
خواروبارفروشی شاهوردی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمحسین شاهوردیخراسان شمالی-شهرستان جاجرم - خیابان شهید بهشتی - زمین شهری شرقی250
خواربار فروشی مقصودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمحسن مقصودیدرق میدان امام249
دارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرممحمد علی رحمانیشوقان285
بقالی شاهمرادی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرماحمد شاهمرادیجاجرم - میدان امام260
خواروبارفروشی جهانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرممهدی جهانیخراسان شمالی-شهرستان جاجرم - شهر سنخواست- میدان شهدا247
سوپر مارکت سید محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمبتول مرادیشوقان خیابان ارگ256
خواروبارفروشی کامبیز محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمزین العابدین خانزادهخراسان شمالی - شهرستان جاجرم - شهرشوقان - خیابان ارگ286
خواربار فروشی یاقوتی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمزهرا یاقوتی فرومدجاجرم - امیر آباد227
عطار ی و دارو گیاهی شفا پزشکی_عطاری و داروهای گیاهیخراسان شمالی_جاجرمهادی شفیعی کیاخیابان شهید بهشتی بعد از بهشتی 12253
سوپر مارکت عارف محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرممیثم گرمه ءخراسان شمالی - شهرستان جاجرم - شهر سنخواست242
خواربار فروشی صفرزاده محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرممحمد صفر زادهایور دور میدان231
دارد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمامیر اسدیروستای حصار عیسی254
سوپرمارکت یزدانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمفخرالدین یزدانیخراسان شمالی - شهرستان جاجرم - خیابان شهید مصطفی خمینی240
خواربار فروشی یوسفی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمگلابتون یوسفی کیکانلوشهر سنخواست - روستای جربت229
سوپر مارکت پاسارگاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمغلامحسین حسن نیاخیابان مصلی نبش مصلی 6223
سوپر پروتئن آزادگان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرممحمدرضامحبیخراسان شمالی - شهرستان جاجرم - شهر درق -خیابان آزادگان -نبش آزادگان 10236
خواربار فروشی شاکریان محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارخراسان شمالی_جاجرمملک جهان شاکریانجاجرم - خیابان مصلی221