طراحی سایت در  استان مازندران  شهر عباس آباد برای
هدایای تبلیغاتی  استان مازندران  شهر عباس آبادهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان مازندران  شهر عباس آباد
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 3,723

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
جزیره محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادمحسن پورمهدی اردبیلیعباس آباد-خ امام-ج بانک رفاه310
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادسکینه رودگر صفاریسلمان شهر -اسب چین -جنب لمبه فروشی پلاستیکی255
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادسکینه رودگر صفاریسلمان شهر-ظلع شرقی میدان 17 شهریور288
قصابی بهزاد سلطانیان محصولات غذایی_گوشت فروشیمازندران_عباس آبادمحرمعلی سلطانیانعباس آباد-خ شهدا-روبروی شرکت ایران خودرو307
مرغ شهرام محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادسیدمحمدعلوی پیرسرائیسلمانشهر-خیابان شهید بهشتی-جنب نانوائی امینی268
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آباداحمد ملائیتازه آباد-خ ولیعصر-ج برنج فروشی قنبرپور-مغازه استیجاری شکوفه قنبرپور236
قصابی محصولات غذایی_گوشت فروشیمازندران_عباس آبادسیف اله رودبارکیسلمانشهر-خیابان شهید بهشتی-نبش بازار روز265
قصابی محصولات غذایی_گوشت فروشیمازندران_عباس آبادجعفر انگوران اصغریسلمانشهر-خ شهید بهشتی-به طرف یکشنبه بازار254
قصابی محمد پور محصولات غذایی_گوشت فروشیمازندران_عباس آبادمجتبی محمدپورکلاراباد- خ شهید بهشتی - کلاراباد بالا254
فروشگاه مرغ طلایی فرشید محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادنسرین مقدم کوهیعباس اباد-خ امام-کوچه شریعتی261
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادامیر حسن زاده خمسیسلمانشهر-جمشیدآباد-خ شهید فرجی-ج مدرسه شهید قاسمیان275
ماهی فروشی تیموری محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادشاهرخ تیموریکلاراباد-خ امام-میدان خوشامیان257
مرغ فروشی سالار محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادمحمد سلیمانپور اسطاخیکلارآباد -کیاده-جنب آژنس هجرت266
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادمتین ربیعی شیجانیکلارآباد-یال بندان-نبش شالیزار 6274
فروشگاه دانیال محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادعلی پور خدابخشیعباس آباد-خ شهدا-شهید محله-جنب تاکسی رضا281
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادفریبرز وریج کاظمیکلارآباد- خوشامیان-جنب آژائس تلفنی نیلی278
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادمنابهروزیعباس آباد-خ شهدا-دوراهی هردآبرود-جنب آژانس آسمان270
مرغ فروشی محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادیعقوبعلی دلفانسلمانشهر-جمشیدآباد-جنب قنادی316
مرغ وتخم مرغ سفیدپر محصولات غذایی_مرغ و ماهیمازندران_عباس آبادفرزانه افشاری کندسرکیعباس آباد-خ امام-جنب پلاژ شهرداری-نبش کوچه نگین268
قصابی محصولات غذایی_گوشت فروشیمازندران_عباس آبادفرهاد سلطانیانعباس آباد-خ امام-جنب ابزار یراق خستوی173