بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان یزد  شهر بافق برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر بافقهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر بافق
تعداد کل: 1,846

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مرکز بهداشت بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقمرکز بهداشت بافقبافق خیابان امام خمینی26
درمانگاه تامین اجتماعی بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقدرمانگاه تامین اجتماعی بافقبافق - خیابان وحشی بافقی- خیابان 15 خرداد 424
داروخانه دکتر سیف الدینی بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر سیف الدینی بافقبافق - میدان امامزاده عبدالله25
داروخانه دکتر زینلی بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر زینلی بافقبافق خیابان امام خمینی24
داروخانه دکتر خباز بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر خباز بافقبافق ، ورودی بیمارستان ولیعصر(عج)23
داروخانه دکتر تشکری بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر تشکری بافقبافق خیابان امام خمینی24
داروخانه دکتر پیمانی بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقداروخانه دکتر پیمانی بافقبافق ، ابتدای خیابان وحشی بافقی ، داروخانه دکتر پیمانی25
بیمارستان ولیعصر بافق طب و پزشکان_داروخانهیزد_بافقبیمارستان ولیعصر بافقبافق- انتهای خیابان امام24
روح اله فلاح ندانی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقروح اله فلاح ندانیبافق128
مصطفی بابایی کوشکی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمصطفی بابایی کوشکیبافق135
محمد حسین کوشکی زاده بافقی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمحمد حسین کوشکی زاده بافقیبافق124
رضا همتی پور بافق راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقرضا همتی پور بافقبافق139
امیر حسین کوشکی زاده بافقی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقامیر حسین کوشکی زاده بافقیبافق120
مهدی توکلی سبزی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمهدی توکلی سبزیبافق126
سیدامید حسینی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقسیدامید حسینی بافق139
مجتبی ابراهیمی شیطوری راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمجتبی ابراهیمی شیطوریبافق129
وحید فتاحی بافقی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقوحید فتاحی بافقیبافق136
محسن رضائی بافقی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقمحسن رضائی بافقیبافق130
علی عسکری بشکانی راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقعلی عسکری بشکانیبافق140
اسفنديار قاسمي راننده کامیون شهر بافق حمل و نقل_رانندگانیزد_بافقاسفنديار قاسميبافق132