طراحی سایت در  استان کرمانشاه  شهر ثلاث باباجانی برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمانشاه  شهر ثلاث باباجانیهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمانشاه  شهر ثلاث باباجانی
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 653

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیسعديه درويشيتازه اباد شهرك نورآباد128
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیمعصومه مراديتازه اباد شهرك نورآباد168
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیپرستو شيريتازه اباد خيابان شوري151
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانینسرين سعيديتازه اباد خيابان سيل بند143
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیكژال كاكاييتازه اباد خيابان هژار155
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیگوهر ميرزاييتازه آباد شهرك نورآباد154
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیتوران كريمي جافتازه آباد خيابان سيل بند130
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیخاور فيروزيتازه آباد شهرك نورآباد133
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیچنور شفيعيتازه آباد شهرك نورآباد148
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیشبنم خسرويتازه آباد شهرك نورآباد151
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیسعديه طاهريتازه آباد شهرك نورآباد118
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیفرشته عباسي كردونديتازه اباد شهرك شهيد آشنايي173
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیغزاله طاهريتازه آباد روستاي مير آباد116
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیآرزو قادريتازه آباد شهرك نورآباد160
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیفرشته آزادي زادهتازه آباد شهرك نورآباد165
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیزينب رحمانيتازه آباد خيابان جهاد126
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیپخشان رازهتازه آباد خيابان بلال حبشي154
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیسرشين محمديتازه آباد شهرك نورآباد150
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیمهين ميرزاييتازه آباد شهرك نورآباد153
قالي بافي خانگي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_ثلاث باباجانیژيلا ياريتازه آباد شهرك نورآباد143