طراحی سایت در  استان کرمان  شهر بافت برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر بافتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر بافت
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,674

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
سرونازسیوندی پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتسرونازسیوندی پوررابر اسکر178
عطری حاج ابراهیمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتعطری حاج ابراهیمیبافت خ چمران ک34190
خاورامیرطاهری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتخاورامیرطاهری فتح ابادیبافت خ شهیدرجائی ک4159
الهام بازیار هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتالهام بازیارخ استقلال ک55222
نرگس بهمن نژاد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتنرگس بهمن نژادخ فردوسی ک 11183
رفعت شكوه سلجوقي هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافترفعت شکوه سلجوقیبافت فردوسی غربی فرعی2146
هاجراباذری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتهاجراباذری گوشکیخ رجایی ک30173
مهدیه شهابی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتمهدیه شهابیخ امامک33203
حکیمه صفی پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتحکیمه صفی پوربافت شهرک رزمندگان216
عصمت سلطانی نژاد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتعصمت سلطانی نژادخ طالقانی193
عذری مظفرپور سیاهکوهی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتعذری مظفرپورسیاهکوهیبافت سیاهکوه گودحوض164
آسیه صفی پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتآسیه صفی پوربافت خ مسجدالنبی ک4201
سکینه جهانشاه پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتسکینه جهانشاه پوربافت بیدکردوئیه اسیاب قاضی182
صغری عبادی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتصغری عبادیبافت دشتاب کشکوئیه152
خوش اندام بختیاری هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتخوش اندام بختیاریخ نواب صفوی ک16150
زهره طغرلی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتزهره طغرلیبافت خ امام ک57231
صغری مسعودی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتصغری مسعودیارزوئیه سلطان اباد185
مهری عسکری نژاد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتمهری عسکری نژادبافت خ آزادگان ک 4218
نرجس شرفی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتنرجس شرفیبافت خ طالقانی شرقی جنب ساختمان پزشکان192
معصومه سلطانی نژاد هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمان_بافتمعصومه سلطانی نژادارزوئیه تخت خواجه203