بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در  استان یزد  شهر مهريز برای
هدایای تبلیغاتی  استان یزد  شهر مهريزهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان یزد  شهر مهريز
تعداد کل: 2,268

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
شبکه بهداشت مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزشبکه بهداشت مهریزمهریز خیابان19
دندانپزشکی دکتر مجید کاراندیش طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدندانپزشکی دکتر مجید کاراندیشیزد ، مهریز ، میدان شهرداری 20
دندانپزشکی دکتر مجتبی راستی طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدندانپزشکی دکتر مجتبی راستییزد ، مهریز ، جنب مسجد19
درمانگاه تامین اجتماعی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزدرمانگاه تامین اجتماعی مهریزمهریز-ابتدای بلوار امام خمینی جنب اداه منابع طبیعی20
داروخانه شبانه روزی دکتر رضایی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه شبانه روزی دکتر رضایی مهریزمهریز- خیابان مطهری20
داروخانه دکتر نقیب زاده مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر نقیب زاده مهریزمهریز- بغداد آباد میدان مطهری20
داروخانه دکتر منتظر مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر منتظر مهریزمهریز - روبروی بیمارستان فاطمه الزهرا20
داروخانه دکتر کریم اله مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر کریم اله مهریزمهریز،بلوار هفتم تیر،میدان پرستار20
داروخانه دکتر قاسمی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر قاسمی مهریزمهریز - خورمیزات - ابتدای شهرک شهید بهشتی20
داروخانه دکتر فرقانی مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزداروخانه دکتر فرقانی مهریزمهریز ، بلوار امام حمینی ، جنب آسایشگاه سالمندان 21
بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س مهریز طب و پزشکان_داروخانهیزد_مهريزبیمارستان حضرت فاطمه الزهرا س مهریزمهریز - خیابان مطهری20
شرکت یزد پلی اتیلن صنعت_آب و فاضلابیزد_مهريزجناب آقای حق دوست 114
ابراهیم بیک خور میزی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزابراهیم بیک خور میزیمهریز118
مرتضی ابویی مهریزی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزمرتضی ابویی مهریزیمهریز122
محمد عفتی طزنجی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزمحمد عفتی طزنجیمهریز121
سید حسین بیدکی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزسید حسین بیدکیمهریز121
احمد زارع بیدکی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزاحمد زارع بیدکیمهریز121
حسین کشاورزی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزحسین کشاورزیمهریز127
اسماعیل خراسانی گرده کوهی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزاسماعیل خراسانی گرده کوهیمهریز111
محمد علی اکبری پور گرده کوهی راننده کامیون شهر مهریز حمل و نقل_رانندگانیزد_مهريزمحمد علی اکبری پور گرده کوهیمهریز118