طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژ برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژ
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 5,942

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالیبافی مام خضری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژبهمن مام خضریروستای بی بی کندی149
قالیبافی اولادی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژناهید اولادی قوزلوروستای قز کورپی172
قالیبا فی پزشکی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژرباب پزشکی ترکمبورخ قزلناو کوچه شهید واحدی138
قالیبافی کرامت هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژایرج کرامت نارنجیروستای آغجه مسجد146
قالیبافی پیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژبهجت پیری هاچه سوروستای هاجه سو152
فرش ببری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژافروز ببری احمدآبادخ شهید باقری کوچه سوم157
قالیبافی شیوامقصودی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژشیوا مقصودیخ مطهری-کوچه 8144
قالیبافی ملك پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژاسئر ملك پورشاهين دژ روستای جوشاتو عليا109
قالیبافی آلمان جمشیدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژآلمان جمشیدی منبرخ استاد شهریار153
قالیبافی دهداری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژمحترم دهداریخیابان شهیدقمی-کوچه 1128
قالیبافی خوشقدم صفری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژخوشقدم صفری ظاهرکندیخیابان کارگر-کوچه شهید حیدری211
قالیبافی زینالی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژمهناز زینالیخیابان شهید واحدی-جنب شرکت نفت اسیابی129
قالیبافی کریمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژفاطمه کریمیروستای نجار153
قالیبافی احمدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژقربانعلی احمدیشاهین دژ روستای هولاسو145
قالیبافی محسن زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژحدیقه محسن زاده اینچهشاهین دژ شهرکشاورز روستای صورین154
قالیبافی فتاحی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژسید انور فتاحی گدللوشاهین دژ روستای صفاخانه132
قالیبافی دریوزه هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژتاجماه دریوزهشاهین دژ خرمده پشت نانوائی میهن فر140
قالیبافی نعیمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژخاور نعیمیفلکه استاد شهریار خ سهندغربی کوچه سوم105
قالیبافی فرامرزی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژنصرت فرامرزی سانجودشاهین دژخ آزادگان128
قالیبافی صادقیان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژامیرفتاح صادقیانشاهین دژ خ مطهری-کوچه گلستان65