طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژ برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر شاهین دژ
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 5,940

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالیبافی مام خضری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژبهمن مام خضریروستای بی بی کندی119
قالیبافی اولادی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژناهید اولادی قوزلوروستای قز کورپی133
قالیبا فی پزشکی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژرباب پزشکی ترکمبورخ قزلناو کوچه شهید واحدی113
قالیبافی کرامت هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژایرج کرامت نارنجیروستای آغجه مسجد99
قالیبافی پیری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژبهجت پیری هاچه سوروستای هاجه سو113
فرش ببری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژافروز ببری احمدآبادخ شهید باقری کوچه سوم117
قالیبافی شیوامقصودی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژشیوا مقصودیخ مطهری-کوچه 8109
قالیبافی ملك پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژاسئر ملك پورشاهين دژ روستای جوشاتو عليا88
قالیبافی آلمان جمشیدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژآلمان جمشیدی منبرخ استاد شهریار126
قالیبافی دهداری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژمحترم دهداریخیابان شهیدقمی-کوچه 1103
قالیبافی خوشقدم صفری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژخوشقدم صفری ظاهرکندیخیابان کارگر-کوچه شهید حیدری129
قالیبافی زینالی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژمهناز زینالیخیابان شهید واحدی-جنب شرکت نفت اسیابی105
قالیبافی کریمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژفاطمه کریمیروستای نجار112
قالیبافی احمدی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژقربانعلی احمدیشاهین دژ روستای هولاسو111
قالیبافی محسن زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژحدیقه محسن زاده اینچهشاهین دژ شهرکشاورز روستای صورین98
قالیبافی فتاحی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژسید انور فتاحی گدللوشاهین دژ روستای صفاخانه96
قالیبافی دریوزه هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژتاجماه دریوزهشاهین دژ خرمده پشت نانوائی میهن فر105
قالیبافی نعیمی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژخاور نعیمیفلکه استاد شهریار خ سهندغربی کوچه سوم84
قالیبافی فرامرزی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژنصرت فرامرزی سانجودشاهین دژخ آزادگان91
قالیبافی صادقیان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_شاهین دژامیرفتاح صادقیانشاهین دژ خ مطهری-کوچه گلستان45