طراحی سایت در  استان آذربایجان شرقی  شهر ورزقان برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان شرقی  شهر ورزقانهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان شرقی  شهر ورزقان
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 239

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
بقالی نصرلهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقاننقی نصرالهیورزقان فلکه دانش113
فروشگاه پناهی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانفریدون پناهیورزقان روبروی پمپ بنزین تعاونی115
بازرگانی ایمانی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانجمیل ایمانیورزقان خیابان امامزاده195
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعلی اصغرجودیورزقان -روستای صومعه دل148
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانمحمدشیریورزقان -روستای بکرآباد143
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقاننوایل رستم زادهورزقان -خ امام نرسیده به پل120
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعلی اکبرقاسمیورزقان -روستای گویجه سلطان143
خواربافروشی تبریزنژاد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانیوسف تبریزنژادورزقان -روستای گویجه سلطان145
خواربارفروشي محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانادريس رفيعيورزقان روبروي فرمانداري143
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانخلیل حاجی زادهورزقان - فلکه سونگون خ-ارشاد128
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانخلیل حاجی زادهورزقان136
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانحسن پورحیدرچهارراه دانش124
قصابی علیزاده محصولات غذایی_گوشت فروشیآذربایجان شرقی_ورزقانغفارعلی زادهخاروانا-خ-امام115
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعبدالاحدرشتبریخاروانا-خ-امام-پلاک 56147
میوه فروشی رشتبری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعباس رشتبریخاروانا-خ-امام نرسیده بهمسجدجامع126
سوپرگوشت ملی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانزینال زمانزادهورزقان-خ- امام-روبروی حوزه سلمان144
عاملیت توزیع نوشابه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانمیرلطیف رضویورزقان -خاروانا115
خواربارفروشی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانعبدالمجید رشتبر لنبرانورزقان -خاروانا120
قهوخانه علینقی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارآذربایجان شرقی_ورزقانبهرام علیقلی نژادورزقان -خاروانا126
قصابی حیدریان محصولات غذایی_گوشت فروشیآذربایجان شرقی_ورزقانعباسعلی حیدریانورزقان -خاروانا -خ -امام130