طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویه برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویه
تعداد کل: 1,473

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دکترا پزشکي عمومي دکتر رجب هماسان طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهرجب هماسان شهر اشنویه152
متخصص بيماريهاي داخلي دکتر الويس مرادخان قراجلو طب و پزشکان_پزشکان متخصص داخلیآذربایجان غربی_اشنویهالويس مرادخان قراجلوشهر اشنویه144
ليسانس بينايي سنجي دکتر زهره محمدي طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكانآذربایجان غربی_اشنویهزهره محمديشهر اشنویه136
دکترا پزشکي عمومي دکتر اسعد قهرماني طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهاسعد قهرمانيشهر اشنویه118
دکترا پزشکي عمومي دکتر روژين قاسمي فرد طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهروژين قاسمي فردشهر اشنویه114
دکترا پزشکي عمومي دکتر نشتمان علي پاشايي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهنشتمان علي پاشاييشهر اشنویه137
ليسانس مامايي دکتر چيمن شنگه طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان غربی_اشنویهچيمن شنگهشهر اشنویه123
دکترا پزشکي عمومي دکتر اميد شاهي هيق طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهاميد شاهي هيقشهر اشنویه134
متخصص زنان و زايمان دکتر فاطمه سمامي طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان غربی_اشنویهفاطمه سمامي شهر اشنویه111
دکترا پزشکي عمومي دکتر مريم سليمان پور طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهمريم سليمان پورشهر اشنویه113
متخصص بيماريهاي داخلي دکتر بايرام سلطاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص داخلیآذربایجان غربی_اشنویهبايرام سلطانيشهر اشنویه129
دکترا داروسازي دکتر ئه سرين سفرنگ طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_اشنویهئه سرين سفرنگشهر اشنویه121
متخصص بيماريهاي کودکان دکتر رضا ساعي فر طب و پزشکان_پزشکان متخصص اطفال آذربایجان غربی_اشنویهرضا ساعي فرشهر اشنویه213
دکترا داروسازي دکتر کامران زرزاسنگان طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_اشنویهکامران زرزاسنگانشهر اشنویه137
دکترا داروسازي دکتر کاميار زرزا طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_اشنویهکاميار زرزاشهر اشنویه116
ليسانس بينايي سنجي دکتر سميره درويش پور طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكانآذربایجان غربی_اشنویهسميره درويش پورشهر اشنویه105
دکترا پزشکي عمومي دکتر کريم حب نقي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهکريم حب نقيشهر اشنویه196
ليسانس مامايي دکتر آمينه حاجي باپير طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان غربی_اشنویهآمينه حاجي باپيرشهر اشنویه117
دکترا پزشکي عمومي دکتر حسن تربتي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهحسن تربتي شهر اشنویه141
دکترا داروسازي دکتر عبدالحميد پارسا طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_اشنویهعبدالحميد پارساشهر اشنویه131