طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویه برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویههدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر اشنویه
تعداد کل: 1,473

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
دکترا پزشکي عمومي دکتر رجب هماسان طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهرجب هماسان شهر اشنویه129
متخصص بيماريهاي داخلي دکتر الويس مرادخان قراجلو طب و پزشکان_پزشکان متخصص داخلیآذربایجان غربی_اشنویهالويس مرادخان قراجلوشهر اشنویه122
ليسانس بينايي سنجي دکتر زهره محمدي طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكانآذربایجان غربی_اشنویهزهره محمديشهر اشنویه113
دکترا پزشکي عمومي دکتر اسعد قهرماني طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهاسعد قهرمانيشهر اشنویه99
دکترا پزشکي عمومي دکتر روژين قاسمي فرد طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهروژين قاسمي فردشهر اشنویه94
دکترا پزشکي عمومي دکتر نشتمان علي پاشايي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهنشتمان علي پاشاييشهر اشنویه118
ليسانس مامايي دکتر چيمن شنگه طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان غربی_اشنویهچيمن شنگهشهر اشنویه98
دکترا پزشکي عمومي دکتر اميد شاهي هيق طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهاميد شاهي هيقشهر اشنویه114
متخصص زنان و زايمان دکتر فاطمه سمامي طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان غربی_اشنویهفاطمه سمامي شهر اشنویه96
دکترا پزشکي عمومي دکتر مريم سليمان پور طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهمريم سليمان پورشهر اشنویه95
متخصص بيماريهاي داخلي دکتر بايرام سلطاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص داخلیآذربایجان غربی_اشنویهبايرام سلطانيشهر اشنویه108
دکترا داروسازي دکتر ئه سرين سفرنگ طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_اشنویهئه سرين سفرنگشهر اشنویه102
متخصص بيماريهاي کودکان دکتر رضا ساعي فر طب و پزشکان_پزشکان متخصص اطفال آذربایجان غربی_اشنویهرضا ساعي فرشهر اشنویه178
دکترا داروسازي دکتر کامران زرزاسنگان طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_اشنویهکامران زرزاسنگانشهر اشنویه117
دکترا داروسازي دکتر کاميار زرزا طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_اشنویهکاميار زرزاشهر اشنویه97
ليسانس بينايي سنجي دکتر سميره درويش پور طب و پزشکان_پزشکان متخصص چشم - چشم پزشكانآذربایجان غربی_اشنویهسميره درويش پورشهر اشنویه84
دکترا پزشکي عمومي دکتر کريم حب نقي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهکريم حب نقيشهر اشنویه155
ليسانس مامايي دکتر آمينه حاجي باپير طب و پزشکان_پزشکان متخصص زنان و زایمان آذربایجان غربی_اشنویهآمينه حاجي باپيرشهر اشنویه96
دکترا پزشکي عمومي دکتر حسن تربتي طب و پزشکان_پزشكان عمومیآذربایجان غربی_اشنویهحسن تربتي شهر اشنویه117
دکترا داروسازي دکتر عبدالحميد پارسا طب و پزشکان_پزشکان متخصص داروسازیآذربایجان غربی_اشنویهعبدالحميد پارساشهر اشنویه111