طراحی سایت در  استان کرمانشاه  شهر کنگاور برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمانشاه  شهر کنگاورهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمانشاه  شهر کنگاور
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 2,406

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورشهین سلیمانی مهرخیابان مصطفی خمینی کوچه شهید سلیمانی پلاک38117
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورعالم سلیمانی ترکاشوندخرمنجاه خ امام حسین کوچه شهید زنگنه پلاک اخر177
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورسادات بانو امینی فرخیابان مطهری کوچه شهید شیرزادی157
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورپری رحمانی اکبر ابادیفرهنگیان172
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورشیرین احمدی ندیمخیابان مصطفی خمینی کوچه شهید سلیمانی نژاد پلاک8928151
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورپری رحمانی اکبر ابادیفرهنگیان کوچه سوم پلاک 15159
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورپروین سلیمانی گلپرورخیابان مصطفی خمینی کوچه شهید سلیمانی نژاد پلاک20190
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورپری رحمانی اکبر ابادیحسن آباد162
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورعشرت کلهرهشتاد دستگاه روبروی پلاک 16178
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورعالیه سلیمانیمیدان استقلال 18متری183
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورپری رحمانی اکبر ابادیروستای کرماجان170
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورعشرت کلهرخیابان مصطفی خمینی کوی حکمت پلاک 15160
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورنازبانو ترکاشوندروستای سلطان اباد179
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورفریبا نظری عزتشهرک سپاه کوچه اخر خیابان شهید عسگری162
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورعشرت کلهرخیابان مصطفی خمینی کوی شهید سلیمانی نژاد پلاک 18190
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورمژگان سلیمانی سعیدمیدان ایت اله ا عراقی خ شهید رجائی کوچه بهزیستی196
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورعشرت کلهرخیابان شهید مصطفی خمینی کوی شهید سلیمانی نژاد156
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورفرشته عدالت خواهروستای حسین اباد164
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورمریم خزائی سلطان ابادیروستای اران160
قالی بافی هنر و صنایع دستی_قالیبافیکرمانشاه_کنگاورعشرت کلهرروستای دهکهنه134