طراحی سایت در  استان هرمزگان  شهر میناب برای
هدایای تبلیغاتی  استان هرمزگان  شهر مینابهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان هرمزگان  شهر میناب
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 4,028

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
خواربارفروشی خدامی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابعلی خدامیمیناب خیابان ملت جنب بقالی فیروز نوروزی257
خواربارفروشی حاجی حسینی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابحسین حاجی حسینیمیناب روستای گرازوئیه جنب مدرسه یاسر187
خواربار فروشی ذاکر حسینی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابیعقوب ذاکر حسینی درباغیمیناب بلوار امام شهرک نبش کوچه 67238
خواربا فروشی ذاکری درباغی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابفاطمه ذاکری درباغیمیناب روستای کنار ترش جنب مسجد ابوالفضل188
خواربار فروشی دریانورد محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابقدرت اله دریانوردمیناب خیابان بسیج مقابل تعمیرگاه علی فیروزی169
خواربار فروشی محمودی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابدادخدا محمودیمیناب روستای بندزرک مقابل بانک ملت169
خواربار فروشی زائری تمبکی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابعباس زائری تمبکیمیناب بازار کانال جنب بازار سوخته293
خواربار فروشی رهسپار محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_میناباحمد رهسپارمیناب کریان جنب نانوایی187
خواربار فروشی حسینی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابعباس حسینی تمبانوئیمیناب کانال جنب انبار قند وشکر181
خواربار فروشی اعلم کمالی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابطاهره اعلم کمالیمیناب کریان جنب منزل موسی بهروزی191
خواربار فروشی ملاحی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابماهین ملاحیمیناب کرگان جنب مسجد جامع168
خواربار فروشی آرمات محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابافسانه آرماتمیناب چاه شیرین جنب دبستان ابتدائی194
خواربار فروشی خوش راه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابحسین خوش راهمیناب بازار کانال جنب اغذیه فروش علی زارعی242
خواربار فروشی رحیمی شهواری محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابنرگس رحیمی شهواریمیناب پشته کنتکان جنب نانوائی عیسی قانعی218
خواربار فروشی کریمی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابجلال کریمیمیناب روستای چاه اسماعیل جنب شرکت تعاونی180
خواربار فروشی جعفری بیکاه محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابسهیلا جعفری بیکاهمیناب پشته آزادگان جنب مسجد رسول اله158
خواربار فروشی زبردستی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابسکینه زبردستیمیناب کرگان قادر خانی جنب مسجد201
خواربار فروشی سی سی پور محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابمحمد سی سی پورمیناب بازار کوچه سیرجانی ها جنب خرازی جعفر عبدلی191
خواربار فروشی رنجبر سنگی محصولات غذایی_سوپر مواد غذایی و خواربارهرمزگان_مینابکلثوم رنجبر سنگیمیناب محله سلیمانی جنب حسینیه142
خواربار فروشی هاشم نسب مینابی پزشکی_عطاری و داروهای گیاهیهرمزگان_مینابسید موسی هاشم نسب مینابیمیناب پنجشنبه بازار جنب عطاری اقدسی158