طراحی سایت در  استان کرمان  شهر بم برای
هدایای تبلیغاتی  استان کرمان  شهر بمهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کرمان  شهر بم
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 5,257

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
موزاییک سازی غنی زاده خدمات ساختمان_کاشی و سرامیککرمان_بمعلی غنی زاده راینیبلوار جمهوری اسلامی190
موزاییک سازی غنی زاده خدمات ساختمان_موزاییککرمان_بمعلی غنی زاده راینیبلوار جمهوری اسلامی190
کوره آجرپزی خدمات ساختمان_آجرکرمان_بمپنجعلی قلندریروستای بیدران206
ولیعصر خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بماکرم کمال الدینیرستم اباد مقابل اموزش وپرورش183
ولیعصر خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بماکرم کمال الدینیابتدای خواجه عسکر176
بم سازان خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بمحسین جهان پورفهرج برج اکرم210
بم سازان خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بمحسین جهان پوراتوبان بم-بروات جنب اهن فروشی میهن زاده234
بلوک زنی باغ دشت خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بممجید نادعلی پورمیدان نخل طلایی170
بلوک زنی حجت خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بمحجت ناروئی نصرتیبوعلی غربی نرسیده به کوچه شهید جزینی193
بلوک زنی حجت خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بمحجت ناروئی نصرتیفهرج خ پاسداران189
موزائیک سازی صابری خدمات ساختمان_کاشی و سرامیککرمان_بمحسین صابریکمربندی طالقانی مقابل مسجد امام رضا167
موزائیک سازی صابری خدمات ساختمان_موزاییککرمان_بمحسین صابریکمربندی طالقانی مقابل مسجد امام رضا167
بلوک زنی شهسواری خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بمعلی شهسواریشهرک چمران - خیابان هادی ساعی200
تیرچه سازی ابوالفضل خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بمرضا داساربلوار کارگر175
کارگاه موزاییک سازی نادریه خدمات ساختمان_کاشی و سرامیککرمان_بمصادق قلعه خانینرماشیر-روستای نادریه195
کارگاه موزاییک سازی نادریه خدمات ساختمان_موزاییککرمان_بمصادق قلعه خانینرماشیر-روستای نادریه195
بلوک زنی نما سازان خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بممرجان ستار زادهبم خیابان مدرس مقابل نانوائی ساندویچی359
بلوک زنی ولیعصر خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بممصطفی خلیلی فرخیابان سید طاهر الدین محمد179
بلوک زنی طاها خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بمصدیقه باباییبم-کمربندی ولیعصر جنب مسجد امام حسین210
کارگاه بلوک زنی افشار منش خدمات ساختمان_تیرچه بلوککرمان_بممصطفی افشار منشبم-خیابان محمد تقی رحیمی206