طراحی سایت در  استان کهگیلویه و بویر احمد  شهر دنا برای
هدایای تبلیغاتی  استان کهگیلویه و بویر احمد  شهر دناهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان کهگیلویه و بویر احمد  شهر دنا
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 1,276

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
رستوران نگين دنا غذا و رستوران_رستورانکهگیلویه و بویر احمد_دناساسان صابريشهرستان دنا-بخش مركزي-شهر سي سخت437
قصابي توريستي محصولات غذایی_گوشت فروشیکهگیلویه و بویر احمد_دنابازعلي محمديشهرستان دنا-شهر سي سخت-خيابان مطهري387
نانوايي پارسيا محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دناالبرز پاسيارشهر ستان دنا-بخش كبگيان-روستاي نغاره خانه348
نانوايي تكاوران محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دنادرويش تكاورانشهرستان دنا-بخش كبگيان-شهر چيتاب389
نان لواشي پارسا محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دنااسماعيل آذري نسبشهرستان دنا پاتاوه روستاي تمنك416
رستوران شاهكار غذا و رستوران_رستورانکهگیلویه و بویر احمد_دناسيد بلال موسويشهر سي سخت-خيابان دنافرعي رستوران شاهكار430
سوپر قصابي عدالت محصولات غذایی_گوشت فروشیکهگیلویه و بویر احمد_دنامحمد باقر موساييشهر سي سخت خيابان مطهري321
ساندويچي فرجام غذا و رستوران_فست فودکهگیلویه و بویر احمد_دنااحمد فرجامشهر ستان دنا-بخش مركزي-روستاي توت نده387
ساندويچي داشته غذا و رستوران_فست فودکهگیلویه و بویر احمد_دناداود داشتهشهر ستان دنا-بخش پاتاوه-شهر پاتاوه383
حليم پزي خشتان صنعت_تولید مواد عذاییکهگیلویه و بویر احمد_دناعلي خشتانشهرستان دنا-بخش پاتاوه-شهر پاتاوه428
نان سنگكي صاحب الزمان محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دناولي اله مقاميشهرستان دنا-بخش پاتاوه-شهر پاتاوه352
شيريني پزي صبا محصولات غذایی_قنادی و شیرینی سراکهگیلویه و بویر احمد_دناحبيب اله عزيزيشهرستان دنا-شهر سي سخت-خيابان مطهري470
نانوايي قمري محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دنامحمد قمريشهرستان دنا-بخش پاتاوه-شهر پاتاوه397
نانوايي دلجو محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دنامحمدعليشهرستان دنا-بخش كبگيان-روستاي ساران456
نانوايي محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دنانصراله مهين فرشهرستان دنا-بخش مركزي -روستاي توتنده454
پيتزاساندويچي آذر غذا و رستوران_فست فودکهگیلویه و بویر احمد_دناارش آذرشهرستان دنا-بخش پاتاوه-روستاي بن زرد334
نانوايي تنوري اميد محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دناهوشنگ بوير حسيني باغناريشهرستان دنا-بخش مركزي -شهر سي سخت398
رستوران مارال ستاره غذا و رستوران_رستورانکهگیلویه و بویر احمد_دنابشير تيمارشهرستان دنا-بخش پاتاوه-شهر پاتاوه401
نانوايي لواش پرور محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دناسيامك پرورشهرستان دنا-بخش پاتاوه-شهر پاتاوه460
نانوايي لواش بهروج محصولات غذایی_نانوایی و سایر فراوردهای آردیکهگیلویه و بویر احمد_دناكاوس بهروجشهرستان دنا-بخش پاتاوه-روستاي بن زرد سفلي314