طراحی سایت در  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت برای
هدایای تبلیغاتی  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشتهدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق  استان آذربایجان غربی  شهر پلدشت
گوشی سیسکو  Cisco 7960
تعداد کل: 814

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
قاليبافي باران هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتباران اشرف پورمصركانلوپلدشت-روستاي ذاكرلو175
ریسمان فروشی رضا پور خرازی_فروشندگان لوزام قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتفرهاد رضا پورپلدشت روستای شهرک ارس189
قالیبافی خلیلی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتعلی خلیلی مصرکانلوپلدشت روستای یکره کندی150
قالیبافی مهتابی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتاصلی مهتابیپلدشت روستای شوطلو160
قالیبافی بروکی میلان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتهوشنگ بروکی میلانپلدشت روستای قلیش لانمیش161
قالیبافی جان پرور هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتسیف الدین جان پرورپلدشت روستای قلیش لانمیش143
قالیبافی علیزاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتشیرین علیزادهپلدشت روستای شیدی203
قالیبافی تیمور نوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتتیمور نوریپلدشت روستای شوطلو141
قالیبافی محمد نوری هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتمحمدنوریپلدشت روستای شوطلو164
قالیبافی میلان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتگلی بروکی میلانپلدشت روستای قلیش لانمیش123
قالیبافی فرامرز هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتفرامرزبروکی میلانپلدشت روستای قلیش لانمیش172
قالیبافی شیخکانلو هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتمحمد شیخکانلوپلدشت روستای قلیش لانمیش181
قالیبافی مروئی میلان هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتملک ناز مروئی میلانپلدشت روستای دایلان کندی164
قالیبافی عبدالله هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتعبدالله پورعبدالهیپلدشت روستای شیدی188
قالیبافی علیخانی هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتمحمد علیخانی آذرمصرکانلوپلدشت روستای شیدی169
قالیبافی درویش زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتجوانشیر درویش زادهپلدشت خیابان سرباز پلاک 125202
قالیبافی بهلول هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتبهلول شیخکانلوی میلانپلدشت روستای قلیش لانمیش191
قالیبافی عباس زاده هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشترسول عباس زادهپلدشت خ رضوان171
قالیبافی حق دوست هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتصیام حق دوستپلدشت خ عمران کوچه کوکب پلاک 13181
قالیبافی زینال پور هنر و صنایع دستی_قالیبافیآذربایجان غربی_پلدشتمیرخلیل زینال پورپلدشت خ امام کوچه هلال احمر پلاک 11151