طراحی سایت در   برای  اصناف پوشاک  صنف پوشاک زنانه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 40,269

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تن پوش پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسعدنان وحدانيبلوار طالقاني مجتمع ستاره جنوب طبقه دوم پلاك3-39855
سفيد پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباساحمد فريدونيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستار شهر ط 2 پلاك3-47624
ترمه پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفريده خشوعيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر طبقه دوم پلاك204589
تعطيلات پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسآمنه شبانيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستاره شهر طبقه دوم پ3-004512
فروشگاه203 پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسعلي النقي هنرورخيابان امام خميني ميدان برق مجتمع رويال طبقه اول پلاك203583
هديه پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسنصرت اله جليليانخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستاره شهر ط1 پلاك2-36461
ونوس پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسدهشت حاجي زاده رودخانهخيابان سيدجمال الدين اسد آبادي مجتمع پاسارگاد طبقه اول پلاك105504
بانو پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفرزين رشيديبلوار طالقاني مجتمع ستاره جنوب طبقه همكف پلاك2-15567
ستايش پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباستابنده حيدري پوريخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر طبقه دوم پلاك131548
پرنيان پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفرشته هوشمندخيابان امام خميني ميدان بلوكي مجتمع زيتون طبقه اول پلاك122413
حنا پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسعليرضا جعفريخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر طبقه اول پلاك73280
نيلوفر پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسسيمين ناظري گهكانيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستاره شهر طبقه دوم پلاك3-86245
امپراطور پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفخرالدين خضريخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر ط همكف پلاك8290
پيغامي و پسران پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسعلي پيغامي قراملكيخيابان امام خميني ميدان برق زيرزمين پاساژ شهاب پلاك21148
الدوز پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفريده صحافي بندريخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستاره شهر طبقه دوم پلاك3-61267
گل يخ پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسحنيفه قلندريبلوار طالقاني مجتمع تجاري ستاره جنوب طبقه دوم پلاك3-112248
مهتاب پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسمجيد اميدخيابان سيدجمال مجتمع تجاري پاسارگاد طبقه همكف پلاك25187
غزل پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسنصراله جماليخيابان امام خميني ميدان برق مجتمع تجاري پارس طبقه دوم پلاك111251
مارال پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسسيدخليل حسينيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر طبقه اول پلاك170187
هرمز پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسستار زين الدينخيابان امام خميني ميدان برق پاساژ شهاب طبقه زيرزمين پلاك4262