طراحی سایت در   برای  اصناف پوشاک  صنف پوشاک زنانه
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 40,270

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
تن پوش پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسعدنان وحدانيبلوار طالقاني مجتمع ستاره جنوب طبقه دوم پلاك3-39937
سفيد پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباساحمد فريدونيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستار شهر ط 2 پلاك3-47694
ترمه پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفريده خشوعيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر طبقه دوم پلاك204667
تعطيلات پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسآمنه شبانيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستاره شهر طبقه دوم پ3-004573
فروشگاه203 پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسعلي النقي هنرورخيابان امام خميني ميدان برق مجتمع رويال طبقه اول پلاك203663
هديه پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسنصرت اله جليليانخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستاره شهر ط1 پلاك2-36524
ونوس پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسدهشت حاجي زاده رودخانهخيابان سيدجمال الدين اسد آبادي مجتمع پاسارگاد طبقه اول پلاك105570
بانو پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفرزين رشيديبلوار طالقاني مجتمع ستاره جنوب طبقه همكف پلاك2-15633
ستايش پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباستابنده حيدري پوريخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر طبقه دوم پلاك131604
پرنيان پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفرشته هوشمندخيابان امام خميني ميدان بلوكي مجتمع زيتون طبقه اول پلاك122465
حنا پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسعليرضا جعفريخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر طبقه اول پلاك73325
نيلوفر پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسسيمين ناظري گهكانيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستاره شهر طبقه دوم پلاك3-86280
امپراطور پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفخرالدين خضريخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر ط همكف پلاك8344
پيغامي و پسران پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسعلي پيغامي قراملكيخيابان امام خميني ميدان برق زيرزمين پاساژ شهاب پلاك21182
الدوز پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسفريده صحافي بندريخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع ستاره شهر طبقه دوم پلاك3-61301
گل يخ پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسحنيفه قلندريبلوار طالقاني مجتمع تجاري ستاره جنوب طبقه دوم پلاك3-112283
مهتاب پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسمجيد اميدخيابان سيدجمال مجتمع تجاري پاسارگاد طبقه همكف پلاك25222
غزل پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسنصراله جماليخيابان امام خميني ميدان برق مجتمع تجاري پارس طبقه دوم پلاك111287
مارال پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسسيدخليل حسينيخيابان امام خميني ميدان17شهريور مجتمع سيتي سنتر طبقه اول پلاك170227
هرمز پوشاک_پوشاک زنانههرمزگان_بندر عباسستار زين الدينخيابان امام خميني ميدان برق پاساژ شهاب طبقه زيرزمين پلاك4308