طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص خون و سرطان
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 130

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر اميرعلي حميديه طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهراناميرعلي حميديهشهر تهران45
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر شيرين-طاهره حقيقي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانشيرين-طاهره حقيقيشهر تهران52
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر فرزاد کمپاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانکردستان_سنندجفرزاد کمپانيشهر سنندج 51
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر شهربانو کيهانيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانمازندران_تنکابنشهربانو کيهانيانشهر تنکابن44
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر بهروز غريب طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانبهروز غريبشهر تهران47
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر مليحه حسين زاده ملايوسفي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانمليحه حسين زاده ملايوسفي شهر تهران42
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر اميرعباس هدايتي اصل طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهراناميرعباس هدايتي اصل شهر تهران48
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر مژگان هاشميه طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانمژگان هاشميهشهر تهران48
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر حسن نيک فرجام طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانقزوین_قزوینحسن نيک فرجام شهر قزوین42
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر فرحناز قهرماني فرد طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانسمنان_سمنانفرحناز قهرماني فردشهر سمنان43
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر علي کرم هدايتي گودرزي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانآذربایجان شرقی_تبریزعلي کرم هدايتي گودرزيشهر تبریز49
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر ثمين علوي بجستاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانثمين علوي بجستاني شهر تهران39
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر نسرين حبيبيان طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهراننسرين حبيبيانشهر تهران40
متخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر عباس حاجي فتحعلي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانعباس حاجي فتحعليشهر تهران40
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر حميد عطاريان طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانحميد عطاريانشهر تهران46
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر مسعود وکيلي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانمسعود وکيليشهر تهران41
فوق تخصص بيماريهاي خون و سرطان بالغين دکتر فرحناز وفايي زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانفرحناز وفايي زادهشهر تهران39
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر پروانه وثوق طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانتهران_تهرانپروانه وثوقشهر تهران46
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر بيژن کيخائي ده دزي طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانخوزستان_اهوازبيژن کيخائي ده دزيشهر اهواز40
فوق تخصص بيماريهاي خون وسرطان اطفال دکتر نرگس بيگم مير بهبهاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص خون و سرطانگلستان_گرگاننرگس بيگم مير بهبهانيشهر گرگان42