بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران


طراحی سایت در   برای  اصناف طب و پزشکان  صنف پزشکان متخصص بیوشیمی
هدایای تبلیغاتی  هدایای تبلیغاتی
ابزار دقیق
تعداد کل: 244

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
متخصص بيوشيمي پزشکي دکتر لادن حسيني گوهري طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانلادن حسيني گوهريشهر تهران89
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر بهرام غلامعلي يغمائي طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانبهرام غلامعلي يغمائيشهر تهران55
Ph.D بيوشيمي پزشکي دکتر الهه پورعزيزي نجف آبادي طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیاصفهان_نجف آبادالهه پورعزيزي نجف آباديشهر نجف آباد82
Ph.D بيوشيمي پزشکي دکتر ابوالقاسم آذربو طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیمازندران_تنکابنابوالقاسم آذربوشهر تنکابن101
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر شهين دخت همايون ولياني طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانشهين دخت همايون وليانيشهر تهران63
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر اسماعيل علمي آخوني طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهراناسماعيل علمي آخونيشهر تهران65
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر جعفر نهاني طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانجعفر نهانيشهر تهران56
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر محمدعلي قاضي مقدم طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیگلستان_گرگانمحمدعلي قاضي مقدمشهر گرگان55
Ph.D بيوشيمي پزشکي دکتر ابراهيم جوادي طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانابراهيم جواديشهر تهران86
متخصص بيوشيمي پزشکي دکتر فريده جليليان طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانفريده جليليانشهر تهران55
متخصص بيوشيمي پزشکي دکتر مليحه عباسعلي پور کبيره طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانمليحه عباسعلي پور کبيرهشهر تهران68
متخصص بيوشيمي پزشکي دکتر سيدرضا نورموسوي نسب طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانسيدرضا نورموسوي نسبشهر تهران55
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر محمدطه جلالي طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیخوزستان_اهوازمحمدطه جلاليشهر اهواز56
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر يونس محمودي طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیمازندران_قائم شهريونس محمودي شهر قائم شهر68
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر مريم جلالي- مونن طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانمريم جلالي- مونن شهر تهران57
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر محمود جلالي طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانمحمود جلاليشهر تهران58
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر اميره نجات شکوهي طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیخراسان رضوی_مشهداميره نجات شکوهيشهر مشهد55
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر مهري نجفي زاده طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانمهري نجفي زادهشهر تهران80
متخصص بيوشيمي پزشکي دکتر رضا صغيري طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانرضا صغيريشهر تهران68
دکترا بيوشيمي پزشکي دکتر غلامعلي نادري طب و پزشکان_پزشکان متخصص بیوشیمیتهران_تهرانغلامعلي نادريشهر تهران64