بانک اطلاعات اصناف و مشاغل ایران

تعداد کل: 6,899

(با کلیک بر روی دکمه سفارش شما می توانید نسبت به خرید بانک اطلاعاتی که در حال نمایش است اقدام نمایید )

بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتگروه-زیرگروهاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مهندس برق مصیب روشنائی سنگری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانمصیب روشنائی سنگری 4
مهندس برق الهام بارانی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانالهام بارانی 4
مهندس برق روح اله آهنگری شاهدهی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانروح اله آهنگری شاهدهی 4
مهندس برق سیروس جوانمرد مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانسیروس جوانمرد 5
مهندس برق سیده لیدا شیرخورشیدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانسیده لیدا شیرخورشیدی 5
مهندس برق محمدرضا جباری مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانمحمدرضا جباری 5
مهندس برق آرش دلجو مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانآرش دلجو  4
مهندس برق احمد حقیقی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهراناحمد حقیقی 4
مهندس برق مهدی داداش علی ها مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانمهدی داداش علی ها  4
مهندس برق سمیه کریمی راهجردی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانسمیه کریمی راهجردی 5
مهندس برق یاشار فلاحی دویل مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانیاشار فلاحی دویل 5
مهندس برق عسگر نوحی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانعسگر نوحی 4
مهندس برق افشین علائی عطار مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانافشین علائی عطار 4
مهندس برق ناصر نخستین فعال مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانناصر نخستین فعال  5
مهندس برق بهمن حسین زاده مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانبهمن حسین زاده  5
مهندس برق داور آصف مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانداور آصف 4
مهندس برق حمید آب روشن مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانحمید آب روشن 4
مهندس برق وحید فرجی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانوحید فرجی 5
مهندس برق عبدالكریم قزاق مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانعبدالكریم قزاق  4
مهندس برق حسن احمدی مهندسین نظام مهندسی_مهندس برق تهران_تهرانحسن احمدی 4