بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مهدی نصیری راننده کامیون شهر بناب بنابمهدی نصیریبناب379
اورنگ گلشنی زوارق راننده کامیون شهر بناب بناباورنگ گلشنی زوارقبناب319
حسین میرزائی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابحسین میرزائی قشلاقبناب320
قهرمان حسینی میدانی راننده کامیون شهر بناب بنابقهرمان حسینی میدانیبناب251
بهنام ارکان بهمنی راننده کامیون شهر بناب بناببهنام ارکان بهمنیبناب262
مجتبی شکرانی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابمجتبی شکرانی قشلاقبناب282
چنگیز خدائی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابچنگیز خدائی قشلاقبناب272
پرویز رشدی بناب راننده کامیون شهر بناب بنابپرویز رشدی بناببناب307
حسن محمدي فنائي راننده کامیون شهر بناب بنابحسن محمدي فنائيبناب248
فرهاد فیضی خلیلوند راننده کامیون شهر بناب بنابفرهاد فیضی خلیلوندبناب286
باقر هوشمند آقا یاری بناب راننده کامیون شهر بناب بنابباقر هوشمند آقا یاری بناببناب246
حسین پروینی درخش قره چبق راننده کامیون شهر بناب بنابحسین پروینی درخش قره چبقبناب254
غلام رضا بیک زاد راننده کامیون شهر بناب بنابغلام رضا بیک زادبناب344
رضا میرزائی راننده کامیون شهر بناب بنابرضا میرزائیبناب319
عادل مفتوحی راننده کامیون شهر بناب بنابعادل مفتوحیبناب318
جلیل شاقی بناب راننده کامیون شهر بناب بنابجلیل شاقی بناببناب319
عبداله حیدر زاده بناب راننده کامیون شهر بناب بنابعبداله حیدر زاده بناببناب279
رشید صالح پور بناب راننده کامیون شهر بناب بنابرشید صالح پور بناببناب254
توحید باقری زوارق راننده کامیون شهر بناب بنابتوحید باقری زوارقبناب258
داود میسمی جدید بناب راننده کامیون شهر بناب بنابداود میسمی جدید بناببناب261