بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مهدی نصیری راننده کامیون شهر بناب بنابمهدی نصیریبناب314
اورنگ گلشنی زوارق راننده کامیون شهر بناب بناباورنگ گلشنی زوارقبناب272
حسین میرزائی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابحسین میرزائی قشلاقبناب246
قهرمان حسینی میدانی راننده کامیون شهر بناب بنابقهرمان حسینی میدانیبناب209
بهنام ارکان بهمنی راننده کامیون شهر بناب بناببهنام ارکان بهمنیبناب207
مجتبی شکرانی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابمجتبی شکرانی قشلاقبناب236
چنگیز خدائی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابچنگیز خدائی قشلاقبناب221
پرویز رشدی بناب راننده کامیون شهر بناب بنابپرویز رشدی بناببناب253
حسن محمدي فنائي راننده کامیون شهر بناب بنابحسن محمدي فنائيبناب203
فرهاد فیضی خلیلوند راننده کامیون شهر بناب بنابفرهاد فیضی خلیلوندبناب241
باقر هوشمند آقا یاری بناب راننده کامیون شهر بناب بنابباقر هوشمند آقا یاری بناببناب205
حسین پروینی درخش قره چبق راننده کامیون شهر بناب بنابحسین پروینی درخش قره چبقبناب212
غلام رضا بیک زاد راننده کامیون شهر بناب بنابغلام رضا بیک زادبناب288
رضا میرزائی راننده کامیون شهر بناب بنابرضا میرزائیبناب272
عادل مفتوحی راننده کامیون شهر بناب بنابعادل مفتوحیبناب268
جلیل شاقی بناب راننده کامیون شهر بناب بنابجلیل شاقی بناببناب271
عبداله حیدر زاده بناب راننده کامیون شهر بناب بنابعبداله حیدر زاده بناببناب220
رشید صالح پور بناب راننده کامیون شهر بناب بنابرشید صالح پور بناببناب207
توحید باقری زوارق راننده کامیون شهر بناب بنابتوحید باقری زوارقبناب221
داود میسمی جدید بناب راننده کامیون شهر بناب بنابداود میسمی جدید بناببناب221