بانک اطلاعات اصناف
نوع فعالیتاستان-شهرمدیریتآدرسبازدید
مهدی نصیری راننده کامیون شهر بناب بنابمهدی نصیریبناب427
اورنگ گلشنی زوارق راننده کامیون شهر بناب بناباورنگ گلشنی زوارقبناب357
حسین میرزائی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابحسین میرزائی قشلاقبناب390
قهرمان حسینی میدانی راننده کامیون شهر بناب بنابقهرمان حسینی میدانیبناب289
بهنام ارکان بهمنی راننده کامیون شهر بناب بناببهنام ارکان بهمنیبناب297
مجتبی شکرانی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابمجتبی شکرانی قشلاقبناب320
چنگیز خدائی قشلاق راننده کامیون شهر بناب بنابچنگیز خدائی قشلاقبناب310
پرویز رشدی بناب راننده کامیون شهر بناب بنابپرویز رشدی بناببناب347
حسن محمدي فنائي راننده کامیون شهر بناب بنابحسن محمدي فنائيبناب287
فرهاد فیضی خلیلوند راننده کامیون شهر بناب بنابفرهاد فیضی خلیلوندبناب322
باقر هوشمند آقا یاری بناب راننده کامیون شهر بناب بنابباقر هوشمند آقا یاری بناببناب278
حسین پروینی درخش قره چبق راننده کامیون شهر بناب بنابحسین پروینی درخش قره چبقبناب291
غلام رضا بیک زاد راننده کامیون شهر بناب بنابغلام رضا بیک زادبناب380
رضا میرزائی راننده کامیون شهر بناب بنابرضا میرزائیبناب354
عادل مفتوحی راننده کامیون شهر بناب بنابعادل مفتوحیبناب363
جلیل شاقی بناب راننده کامیون شهر بناب بنابجلیل شاقی بناببناب355
عبداله حیدر زاده بناب راننده کامیون شهر بناب بنابعبداله حیدر زاده بناببناب313
رشید صالح پور بناب راننده کامیون شهر بناب بنابرشید صالح پور بناببناب293
توحید باقری زوارق راننده کامیون شهر بناب بنابتوحید باقری زوارقبناب298
داود میسمی جدید بناب راننده کامیون شهر بناب بنابداود میسمی جدید بناببناب294